xem chi tiet - Sở Tài chính

 

Thêm 08 bộ công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Ngày 12-01-2023

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện rà soát các thủ tục hành chính (TTHC) trong phạm vi tiếp nhận và giải quyết của mình và xác định danh mục dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) toàn trình, DVCTT một phần để có thể triển khai cung cấp DVCTT theo quy định mới tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và DVCTT của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Trong tháng 12/2022, có thêm 08 bộ đã công bố và gửi danh mục DVCTT toàn trình, DVCTT một phần về Bộ Thông tin và Truyền thông, cụ thể: Bộ Công Thương có 228 DVCTT toàn trình, 8 DVCTT một phần; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có 58 DVCTT toàn trình (trong đó có 27 DVCTT không gắn với thủ tục hành chính), 312 DVCTT một phần (trong đó có 24 DVCTT đang thực hiện nâng cấp lên toàn trình); Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có 75 DVCTT toàn trình, 03 DVCTT một phần; Bộ Ngoại giao có 07 DVCTT một phần; Bộ Quốc phòng có 47 DVCTT toàn trình, 199 DVCTT một phần; Bộ Tư pháp có 21 DVCTT toàn trình, 38 DVCTT một phần; Bộ Tài nguyên và Môi trường có 50 DVCTT toàn trình, 52 DVCTT một phần; Bộ Tài chính có 356 DVCTT toàn trình, 437 DVCTT một phần.

Như vậy, đã có 10/20 bộ, ngành đã thực hiện rà soát các thủ tục hành chính (TTHC) trong phạm vi tiếp nhận và giải quyết của mình và xác định danh mục DVCTT toàn trình, DVCTT một phần theo quy định mới tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP, bao gồm: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính.

Để thúc đẩy cung cấp, sử dụng DVCTT theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quyết liệt triển khai các nội dung: Khẩn trương hoàn thành rà soát các thủ tục hành chính trong phạm vi bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để công bố Danh mục DVCTT toàn trình, một phần trong năm 2022 và ban hành kế hoạch để triển khai ngay từ đầu năm 2023; Khẩn trương củng cố, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cung cấp thông tin và DVCTT của cơ quan nhà nước; đặc biệt là bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Phát triển cơ sở dữ liệu các cấp; kết nối, chia sẻ dữ liệu hiệu quả giữa các cơ quan nhà nước theo Khung Kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam, hướng tới người dân, doanh nghiệp chỉ phải cung cấp dữ liệu một lần cho các cơ quan nhà nước; số hoá kết quả thủ tục hành chính và chia sẻ giữa các cơ quan, để người dân, doanh nghiệp không phải cung cấp lại các thông tin trong các giấy tờ mà các cơ quan nhà nước đã cung cấp.

Triển khai quyết liệt, dứt điểm, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả cung cấp DVCTT, cụ thể như: Ban hành văn bản giao chỉ tiêu cung cấp DVCTT (tỷ lệ hồ sơ trực tuyến,…) gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; Chuẩn hóa và nâng cao trải nghiệm người dùng để cải tiến chất lượng DVCTT; Nghiên cứu, ban hành chính sách giảm phí, lệ phí để khuyến khích người dân sử dụng DVCTT; Nghiên cứu, ban hành chính sách giảm thời gian xử lý hồ sơ trực tuyến để khuyến khích người dân sử dụng DVCTT; Nghiên cứu triển khai thí điểm một số dịch vụ không tiếp nhận bản giấy; Nghiên cứu triển khai Trợ lý ảo hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng DVCTT.

Triển khai các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số cho người dân trong sử dụng DVCTT; đặc biệt là phát huy vai trò các Tổ công nghệ số cộng đồng trong việc hướng dẫn người dân tiếp cận, khai thác triệt để các DVCTT.

Phương An

Nguồn: mof.gov.vn

Quốc An - Văn phòng Sở (ST)


Đang online: 3
Hôm nay: 1563
Đã truy cập: 1097222