xem chi tiet - Sở Tài chính

 

Kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số tại Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang

Ngày 12-01-2023

Thực hiện Công văn số 1194/STTTT-CNTT ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang về việc báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

 Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Triển khai Kế hoạch 160/KH-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trên hệ thống quản lý văn bản đến tất cả cán bộ công chức, viên chức của Sở, triển khai nội dung Kế hoạch trên các nhóm Zalo: Group Sở Tài chính….

Triển khai bộ nhận diện Ngày Chuyển đổ số quốc gia 10/10 trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính.

Đăng tin bài “Bộ Tài chính lấy ngày 10/10 hàng năm là ngày Chuyển đổi số” và một số bài tuyên truyền về chuyển đổi số tại Chuyên mục: Chính quyền điện tử - Chuyển đổi số trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Chuyển biến về nhận thức: 

Đã Triển khai sâu rộng các nội dung: Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đẩy mạnh chuyển đổi số Quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; thực hiện các mục tiêu, giải pháp tại Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về xây dựng Chính quyền điện tử và chuyển đổi số tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025;

Kế hoạch số 28/KH-STC ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang về Ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số Sở Tài chính giai đoạn 2021 – 2025;

Kế hoạch số 32/KH-STC của Sở Tài chính thực hiện Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số tỉnh Hậu Giang năm 2022 xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số tại Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang năm 2022;

Thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tại Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang theo Quyết định số 447/QĐ-STC ngày 31 tháng 8 năm 2022;

         Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Tài chính nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, vai trò, lợi ích và tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống của mỗi người và góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

         Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

2. Công tác tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số:

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung trọng tâm tại Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số Quốc gia; các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia tại các địa phương.

Tuyên truyền thông điệp Ngày Chuyển đối số Quốc gia trên môi trường số thông qua Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang, các nhóm Zalo... Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về sàn thương mại điện tử (TMĐT) Voso, PostMart, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đặt mua các sản phẩm của tỉnh Hậu Giang cũng như đặt mua sản phẩm của các tỉnh bạn trên sàn TMĐT.

III. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang, Lãnh đạo đơn vị về nội dung công tác chuyển đổi số, từ đó chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao, đáp ứng tình hình thực tế tại Sở Tài chính.

Quốc An - Văn phòng Sở


Đang online: 2
Hôm nay: 1601
Đã truy cập: 1097260