xem chi tiet - Sở Tài chính

 

Kế hoạch triển khai chuyển đổi số tại Sở Tài chính năm 2023

Ngày 12-01-2023

- Xây dựng, phát triển chính quyền số toàn diện, vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số để đưa hoạt động của cơ quan, đơn vị lên môi trường số, bảo đảm an toàn thông tin.

- Ứng dụng CNTT và phát triển công nghệ số trong lĩnh vực Tài chính góp phần xây dựng hệ thống hiện đại, chất lượng, công bằng, hiệu quả; hỗ trợ Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch định hướng, mục tiêu chiến lược về công tác tài chính, ngân sách làm căn cứ tham mưu cho UBND tỉnh. Hướng tới số hóa hồ sơ, giấy tờ giấy, chuyển hoạt động sử dụng hồ sơ, văn bản giấy sang hoạt động sử dụng hồ sơ, văn bản điện tử.

- Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực Tài chính, triển khai hệ thống văn phòng điện tử, cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử về thủ tục hành chính, đẩy mạnh các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

- Phát triển kinh tế số, xã hội số để thay đổi mô hình quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Mục tiêu cụ thể

- 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước thực hiện bằng điện tử (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật và văn bản ban hành hàng ngày).

- 100% tỷ lệ hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng.

- 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp được thực hiện trên hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, của Bộ Tài chính.

- 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được phổ biến và tích hợp lên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia.

- 100% dịch vụ công được hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người dân, doanh nghiệp.

- 100% tỷ lệ giao dịch trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử được xác thực điện tử.

- Tỷ lệ người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công được đánh giá trên Cổng dịch vụ công tỉnh đạt trên 85%.

- Cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của Sở tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng về an toàn thông tin.

- Phối hợp chuyển đổi toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin, Internet tại Sở và đơn vị trực thuộc Sở sang ứng dụng địa chỉ giao thức Internet thế hệ mới (IPv6) khi có chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

- Hoàn thành việc phân loại, xác định, phê duyệt đề xuất cấp độ và phương án bảo đảm an toàn theo cấp độ cho các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và tiêu chuẩn, quy chuẩn Quốc gia.

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Nhận thức số

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền “Ngày chuyển đổi số Quốc Gia”, triển khai nhiệm vụ tuyên truyền bám sát với thực tiễn tại Sở, đảm bảo làm cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền “Ngày chuyển đổi số Quốc Gia” năm 2023, đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức băng rôn, khẩu hiểu, tin, bài viết trên Trang thông tin điện tử của Sở.

Thể chế số

- Thường xuyên rà soát, góp ý sửa đổi, bổ sung vào văn bản những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về chuyển đổi số.

- Tiếp tục triển khai, cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh.

 - Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở TTTT và các đơn vị liên quan tham mưu với UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí thường xuyên theo quy định của luật Ngân sách nhà nước để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình, Kế hoạch Chuyển đổi số của Hậu Giang.

- Phối hợp các đơn vị có liên quan trong việc xây dựng kế hoạch phân bổ ngân sách hàng năm và giai đoạn 2022 – 2025 định hướng đến 2030 của tỉnh, của các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Chương trình chuyển đổi số.

Hạ tầng

- Tiếp tục đầu tư nâng cấp và phát triển hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin (CNTT), phát triển hệ thống mạng, xây dựng hệ thống trang thiết bị họp trực tuyến đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của UBND tỉnh.

- Hoàn thiện hạ tầng CNTT đồng bộ với hạ tầng của Bộ Tài chính, UBND tỉnh nhằm khai thác sử dụng hiệu quả hạ tầng hiện có, đồng thời tăng cường khả năng bảo mật, vận hành ổn định, an toàn, an ninh của các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.

- Thường xuyên rà soát hiện trạng hệ thống mạng, thực hiện nâng cấp, sửa chữa các trang thiết bị đã hư hỏng, xuống cấp; thực hiện bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng, đảm bảo tăng cường năng lực và tính sẵn sàng của các hệ thống CNTT ngành tài chính duy trì ổn định, an toàn.

Phát triển dữ liệu số ngành Tài chính và các ứng dụng, dịch vụ

Dữ liệu số

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các chức năng, tính năng Cổng dịch vụ công/Hệ thống một cửa điện tử; Hệ thống thư điện tử công vụ; Hệ thống Quản lý văn bản; Hệ thống thông tin báo cáo chính phủ; ứng dụng chữ ký số chuyên dùng của Ban Cơ yếu Chính phủ...

- Vận hành, khai thác, quản lý và phát triển các phần mềm ứng dụng: Hệ thống thông tin quản lý ngân sách Nhà nước và Kho bạc (TABMIS); Hệ thống công khai ngân sách; Hệ thống cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách; Hệ thống quản lý ngân sách dự án đầu tư có sử dụng nguồn vốn NSNN trên địa bàn tỉnh; Hệ thống cơ sở dữ liệu về giá; Hệ thống quản lý tài sản công, Khai thác báo cáo quyết toán, Kho thu chi ngân sách, danh mục dùng chung, cập nhật báo cáo lên phần mềm công khai ngân sách của Bộ Tài chính và ứng dụng công khai ngân sách tỉnh Hậu Giang, để phục vụ cho công tác quản lý chuyên môn nghiệp vụ.

Phát triển, nâng cấp các ứng dụng, dịch vụ số

- Ban hành quy chế quản lý sử dụng các ứng dụng, phần mềm đang triển khai, trong đó bao gồm: phần mềm Quản lý văn bản, hệ thống thư công vụ, các hệ thống thông tin của Sở Tài chính làm chủ đầu tư như: cơ sở dữ liệu về giá; quản lý ngân sách tài chính đầu tư;

- Tăng số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo chỉ đạo của Tỉnh.

Bảo đảm an toàn an ninh mạng

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong mọi hoạt động chuyển đổi số; Phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc việc soạn thảo, in ấn tài liệu mật; không lưu trữ cơ sở dữ liệu, tài liệu có chứa thông tin thuộc phạm vi bí mật của Nhà nước trên máy tính kết nối mạng internet.

- Đảm bảo bố trí cán bộ chuyên trách về CNTT để quản lý về an toàn thông tin cho đơn vị.

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng, tránh nguy cơ mất an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và phát triển xã hội số

- Đẩy mạnh công tác tự học tập, tuyên truyền, chủ động nâng cao nhận thức của CBCCVCNLĐ các kiến thức về CNTT, ứng dụng CNTT, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động thực thi công vụ.

- Tích cực tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số gắn với cải cách hành chính, công vụ cho đội ngũ CBCCVCNLĐ.

- Rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của Sở.

- Đẩy mạnh các hoạt động kết nối, giao lưu học tập trao đổi kinh nghiệm và hợp tác với các cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương, các doanh nghiệp để nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số.

- Phối hợp, tham gia tích cực các khóa học, bồi dưỡng để nâng cao kiến thức, kỹ năng về công nghệ số và chuyển đổi số cho CBCCVCNLĐ; từng bước phát triển công dân số.

- Tham gia triển khai, phát triển các ứng dụng, dịch vụ đô thị thông minh dùng chung trên địa bàn tỉnh như: phản ánh hiện trường, giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông, giám sát thông tin trên môi trường mạng, giám sát an toàn thông tin…; chú trọng việc kế thừa phát triển và hoạt động kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ dữ liệu để bảo đảm đồng bộ và hiệu quả.

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số

- Tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, của tỉnh về xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số.

- Tiếp tục đăng tin bài có chất lượng tại chuyên mục về Chính quyền điện tử - Chuyển đổi số trên Trang thông tin điện tử của Sở để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của CBCCVCLĐ về xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số.

- Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ban hành chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện các nội dung tham mưu liên quan đến công tác chuyển đổi số của Sở Tài chính.

- Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả việc triển khai thực hiên chương trình chuyển đổi số của Sở.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

(Chi tiết xem tại Kế hoạch 36/KH-STC ngày 30/12/2022 của Sở Tài chính)

Quốc An - Văn phòng Sở

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 36-KH-STC KHCHUYENDOISO2023 _STC-HAU GIANG.pdf_20230112152235.pdf

Đang online: 2
Hôm nay: 1509
Đã truy cập: 1097168