xem chi tiet - Sở Tài chính

 

Công văn số 43/STC-HCSN ngày 07/01/2022 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 117/2021/TT-BTC

Ngày 07-01-2022

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Thong tu 117 2021.PDF_20220107170426.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 2007
Đã truy cập: 1191810