xem chi tiet - Sở Tài chính

 

Công văn số 2893/STC-QLGCSDN ngày 01/10/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 80/2020/TT-BTC ngày 03/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 01-10-2020

Thông tư số 80/2020/TT-BTC ngày 03/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn phương thức gửi báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ quy định tại Nghị định số 88/2014/NĐ-CP ngày 26/9/2014 của Chính phủ quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm và Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán

Chi tiết xem tại tập tin đính kèm

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 2893.STC-QLGCSDN.pdf_20201001141053.pdf
2. TT80-2020-TT-BTC.pdf_20201001141053.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 20
Đã truy cập: 257833