xem chi tiet - Sở Tài chính

 

Chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được đăng trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị được phép hoạt động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 19-01-2022

Ngày 14/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND: Quy định về chế độ nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm; thù lao cho người tham gia thực hiện các công việc liên quan đến tác phẩm, người sưu tầm tài liệu, cung cấp thông tin phục vụ cho việc sáng tạo tác phẩm được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị được phép hoạt động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang:

  1. Quy định về khung nhuận bút

Khung nhuận bút cho tác phẩm được sử dụng đăng trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị được phép hoạt động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được quy định như sau:

Nhóm

Thể loại

Đơn vị tính

Hệ số tối đa

1

Tin

Trả lời bạn đọc

Tin

02

2

Tranh

Banner

Tranh

Banner

01

02

3

Ảnh

Ảnh

01

4

Chính luận

Bài

02

5

Phóng sự

Ký (một kỳ)

Bài phỏng vấn

Bài

02

6

Sáng tác văn học

Bài

02

7

Nghiên cứu

Bài

02

8

Media

Chương trình

06

b) Quy định về chi trả nhuận bút

1. Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút được quy định bằng 10% mức tiền lương cơ sở áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo quy định hiện hành.

2. Nhuận bút được tính như sau:

Nhuận bút = Mức hệ số nhuận bút x Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút.

3. Quy định khác

a) Tác giả của tác phẩm dành cho thiếu nhi, dân tộc thiểu số hưởng thêm    5 - 10% nhuận bút của tác phẩm đó nhằm khuyến khích sáng tạo.

b) Tác giả bản dịch từ tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc thiểu số sang tiếng Việt hoặc ngược lại hưởng từ 15 - 30% nhuận bút của tác phẩm cùng thể loại tương ứng bằng tiếng Việt.

c) Tác giả là người Việt Nam trực tiếp sáng tạo tác phẩm bằng tiếng nước ngoài, người Kinh trực tiếp sáng tạo tác phẩm bằng tiếng dân tộc thiểu số, người dân tộc thiểu số trực tiếp sáng tạo tác phẩm bằng tiếng của dân tộc thiểu số khác hưởng thêm 20 - 30% nhuận bút của tác phẩm đó nhằm khuyến khích sáng tạo.

d) Tác giả của tác phẩm thực hiện trong điều kiện khó khăn, nguy hiểm được hưởng thêm 50% nhuận bút của tác phẩm đó nhằm khuyến khích sáng tạo.

c) Quy định về chi trả thù lao

1. Thù lao cho người sưu tầm, cung cấp tác phẩm được tính bằng 3% nhuận bút trong khung quy định tại Điều 6 quy định này.

2. Đối với nhóm những người làm các công việc liên quan để hoàn thiện một tác phẩm như: Biên tập, xuất bản, quản trị, duyệt tác phẩm và những người trực tiếp liên quan thì được hưởng tổng thù lao tối đa 20% định mức trong khung quy định tại Điều 6 quy định này. Tỷ lệ phân chia cụ thể do thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc Trưởng Ban biên tập quyết định dựa trên chất lượng, mức độ đóng góp hoàn thiện tác phẩm được sử dụng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

d) Nguồn kinh phí

(1). Đối với Cổng thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang

- Nguồn kinh phí chi trả nhuận bút, thù lao được Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang cấp và được bố trí trong nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

- Hàng năm căn cứ số thực chi của năm trước và kế hoạch hoạt động của năm sau, Ban Biên tập lập dự toán kinh phí chi trả nhuận bút, thù lao cho năm tiếp theo để tổng hợp vào dự toán chi khoản kinh phí chi trả nhuận bút, thù lao trình cấp có thẩm quyền.

- Việc lập dự toán quản lý và quyết toán chi trả nhuận bút, thù lao thực hiện theo quy định hiện hành.

(2). Đối với Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn kinh phí chi trả nhuận bút, thù lao do thủ trưởng cơ quan, đơn vị tự cân đối, chi trả từ kinh phí hoạt động thường xuyên, nguồn thu hoạt động sự nghiệp và các nguồn hợp pháp khác (nếu có) của cơ quan, đơn vị.

Hồng Nhung - Phòng TCHCSN

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. QUYET DINH CHE DO NHUAN BUT.pdf_20220119143220.pdf

Đang online: 6
Hôm nay: 856
Đã truy cập: 629289