xem chi tiet tin tuc - Sở Tài chính

 

Triển khai chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2021 của Bộ Nội vụ

Ngày 12-07-2021

              Ngày 08/7/2021 Sở Nội vụ có công văn số 811/SNV-CCHC-VTLT V/v triển khai thực hiện báo cáo số 3104/BC-BNV ngày 27/6/2021 của Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Theo đó, báo cáo đề ra các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 cụ thể sau:

1. Bám sát các chủ trương của Đảng và quy định của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về từng nội dung, lĩnh vực cải cách hành chính. Tích cực đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, gắn với việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện từng nhiệm vụ cải cách hành chính được giao. Ưu tiên nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp chịu tác động trực tiếp bởi dịch bệnh Covid-19 để phục hồi, ổn định sản xuất kinh doanh.

2. Triển khai có hiệu quả Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của bộ ngành, tỉnh; Đề án Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

3. Tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi quản lý; tổ chức triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về hoạt động kinh doanh theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác có liên quan.

4. rà soát, hoàn thành các nhiệm vụ về sắp xếp, tổ chức lại bộ máy các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý theo các quy định mới của Chính phủ.

5. Triển khai có hiệu quả Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện các nhiệm vụ về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Thu Trang - Văn phòng Sở


Đang online: 1
Hôm nay: 46
Đã truy cập: 257859