xem chi tiet tin tuc - Sở Tài chính

 

Thẩm định kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2022

Ngày 07-03-2023

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Phòng QLGCSDN tham mưu Lãnh đạo Sở nội dung họp trao đổi, thống nhất với các Sở ngành liên quan tham mưu báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Tài chính thẩm định kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2022 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang, phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2022 của Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang.

Họp trao đổi, thống nhất báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Tài chính thẩm định kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2022 của Công ty TNHH MTV XSKT Hậu Giang