xem chi tiet tin tuc - Sở Tài chính

 

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Ngày 04-10-2022

Ngày 28/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Công văn số 1451/UBND-NCTH về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Để đảm bảo việc quản lý sử dụng ngân sách nhà nước có hiệu quả, tiết kiệm, thực hiện nghiêm các chế độ, chính sách quản lý thu, chi tài chính và kiến nghị của cơ quan chức năng đối với công tác quản lý tài chính, ngân sách tại các cơ quan, đơn vị. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:

1. Tiếp tục bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, trong đó chú trọng tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong công tác quyết toán ngân sách nhà nước, thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 và các năm trước (chưa thực hiện).

2. Thực hiện nghiêm các giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong lập, chấp hành, quyết toán ngân sách nhà nước theo đúng quy định pháp luật bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, không thất thoát, lãng phí. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định.

3. Thực hiện rà soát, có giải pháp khắc phục triệt để các sai phạm xảy ra trong quá trình lập, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước đã được nêu tại Nghị quyết số 53/2022/QH15 ngày 15/6/2022 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020, Báo cáo tiếp thu, giải trình số 254/BC-UBTVQH15 ngày 14/6/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Báo cáo thẩm tra số 599/BC-UBTCNS15 ngày 22/5/2022 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Báo cáo số 159/BC-KTNN ngày 22/5/2022 của Kiểm toán Nhà nước.

4. Khẩn trương thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, bao gồm cả việc rà soát, xác định rõ lộ trình sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đã được các cơ quan thanh tra, kiểm toán kiến nghị. Tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các sai phạm, tồn tại trong lĩnh vực tài chính, ngân sách và thu nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước đối với các khoản thu, các khoản chi sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Đối với các kết luận, kiến nghị từ niên độ năm 2019 chưa thực hiện, đề nghị các cơ quan, đơn vị được kiểm toán xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và có giải pháp để thực hiện dứt điểm. Tiếp tục làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân vi phạm trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước niên độ năm 2020 và việc chậm triển khai thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với niên độ 2019 trở về trước.

5. Cục Thuế tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh kịp thời ban hành Quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo đúng thẩm quyền, bảo đảm thời gian quy định tại Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Giám đốc sở; Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm nội dung Công văn này. Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo Sở Tài chính để tổng hợp, trình UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời./.

     (Nguồn: CV số 1451/UBND-NCTH)

 Văn Cảnh – Phòng Quản lý ngân sách


Đang online: 3
Hôm nay: 1175
Đã truy cập: 1000816