xem chi tiet tin tuc - Sở Tài chính

 

Sở Tài chính Hậu Giang ban hành Kế hoạch thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập năm 2021.

Ngày 28-12-2021

Ngày 21 tháng 12 năm 2021, Sở Tài chính Hậu Giang ban hành Kế hoạch số 36/KH-STC thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập năm 2021

Mục đích, yêu cầu việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập năm 2021 là để cán bộ, công chức, người lao động của Sở Tài chính Hậu Giang biết được tài sản, thu nhập của con người có nghĩa vụ kê khai nhằm minh bạch tài sản, thu nhập của người đó; phục vụ công tác quản lý cán bộ, công chức, góp phần phòng ngừa và hành vi tham nhũng.

Đối tượng kê khai tài sản, thu nhập quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 nhưng chưa kê khai lần đầu theo đầu theo Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh (Thực hiện kê khai theo mẫu tại phụ lục 1 ban hành kèm theo Kế hoạch này, số lượng bản kê khai: 03 bản).

Trường hợp đã kê khai lần đầu theo Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh, nhưng người có nghĩa vụ kê khai có biến động tăng hoặc giảm về tài sản, thu nhập trong năm có tổng giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên. Không thuộc đối tượng kê khai hàng năm. (Thực hiện kê khai theo mẫu tại phụ lục 2 ban hành kèm theo Kế hoạch này, số lượng bản kê khai: 03 bản).

Đối tượng kê khai hàng năm là những người được quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 36 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Điều 10 của Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ. (Thực hiện kê khai theo mẫu tại phụ lục 3 ban hành kèm theo Kế hoạch này, số lượng bản kê khai: 03 bản).

Thời hạn hoàn thành việc kê khai: Việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, hàng năm và bổ sung phải hoàn thành trước ngày 15/02/2022.

Qua đó, Sở Tài chính giao Thanh tra Sở theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Kế hoạch; tham mưu cho lãnh đạo Sở báo cáo kết quả kê khai về Thanh tra tỉnh và giao Văn phòng Sở phân công cán bộ thu thập thông tin phản hồi của cán bộ, công chức Sở đối với Bản kê khai tài sản, thu nhập và ghi biên bản các thông tin phản hồi (nếu có), thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và triển khai thực hiện, đồng thời báo cáo Ban Giám đốc các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình chuyển khai thực hiện Kế hoạch này./.

Triệu Thị Quyên - Thanh tra Sở


Đang online: 4
Hôm nay: 1723
Đã truy cập: 1189058