xem chi tiet tin tuc - Sở Tài chính

 

Kế hoạch điều tra, xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất thóc hàng hóa các vụ sản xuất trong năm 2023

Ngày 06-02-2023

Ngày 18 tháng 01 năm 2023, Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-STC về điều tra, xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất thóc hàng hóa các vụ trong năm 2023.

Mục đích nhằm điều tra, xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất thóc hàng hóa các vụ sản xuất trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, làm cơ sở tổng hợp báo cáo về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) và UBND tỉnh theo quy định.

Về nguyên tắc thực hiện điều tra, khảo sát và tổng hợp số liệu điều tra, khảo sát dựa trên các căn cứ: Trình độ và điều kiện sản xuất; Hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật; Tài liệu ghi chép, phỏng vấn, điều tra, xác minh trực tiếp từ tổ chức (nếu có), hộ sản xuất và người lao động; Các số liệu thống kê tối đa trong 03 năm liền kề; Giá thị trường tại thời điểm hoặc gần nhất với thời điểm cần xác định chi phí sản xuất và tính giá thành thóc.

Chi phí sản xuất và giá thành sản xuất thóc được tính toán trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát thực tế sản xuất của từng hộ sản xuất thóc và tiến hành tổng hợp số liệu theo phương pháp tính bình quân gia quyền.

Giá thành sản xuất thóc bình quân dự tính được tính toán trên cơ sở giá thành sản xuất thóc bình quân thực tế của toàn khu vực sản xuất và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) dự kiến của cả nước của năm Kế hoạch do Quốc hội công bố.

Việc chọn các vùng khảo sát trên do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hậu Giang phối hợp lựa chọn đại diện cho ba vùng thực tế có sản xuất thóc, gồm: vùng có điều kiện sản xuất thuận lợi, vùng có điều kiện sản xuất trung bình, vùng có điều kiện sản xuất khó khăn kết hợp với tiêu chí về hệ thống sinh thái và hệ thống canh tác thóc.

Về thời gian thực hiện Kế hoạch: Một năm điều tra 03 vụ (Một vụ: điều tra khoảng 20 ngày làm việc, gồm đại diện cán bộ (công chức, viên chức) Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi Cục Bảo vệ thực vật và Trạm Bảo vệ Thực vật các huyện), thời gian cụ thể như sau:

- Vụ Đông Xuân (đợt 1)

+ Thời gian điều tra: Từ tháng 3 đến tháng 5/2023

- Vụ Hè Thu (đợt 2)

+ Thời gian điều tra: Từ tháng 5 đến tháng 9/2023

- Vụ Thu Đông (đợt 3)

+ Thời gian điều tra: Từ tháng 9 đến tháng 12/2023

Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn, Chi Cục Bảo vệ thực vật tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch điều tra khảo sát đúng theo quy định./.

Phòng Quản lý giá công sản và doanh nghiệp


Đang online: 4
Hôm nay: 1677
Đã truy cập: 1189013