xem chi tiet tin tuc - Sở Tài chính

 
Chọn ngôn ngữ

Kế hoạch Số:533/KH-STC ngày 03/03/2020 của Sở Tài chính về Công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện Cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020

Ngày 26-05-2020

I. Mục đích – yêu cầu:

1. Mục đích:

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đảm bảo minh bạch, kịp thời, không gây phiền hà. Nhằm giảm gánh nặng hành chính cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

- Công khai, minh bạch các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ngày càng hoàn chỉnh hơn các quy định về TTHC tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức tiếp cận, kiểm tra giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính. Đảm bảo quyền giám sát của cá nhân, tổ chức, nâng cao trách nhiệm của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nâng cao năng lực cạnh tranh của Tỉnh.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính gắn với việc tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

            2. Yêu cầu:

            - Thường xuyên thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo đ1ung quy định.

            - Xử lý kịp thời những cá nhân, tập thể có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

       II. Nội dung, nhiệm vụ và thời gian thực hiện Kế hoạch 

          STT

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

I.

Hoàn thiện thể chế trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính

01

Rà soát ban hành quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Các phòng Thuộc Sở

Thường xuyên

II. Về công tác tổ chức, cán bộ

01

Cử cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở.

Văn phòng

Khi có yêu cầu

III. Về nâng cao trình độ, năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm soát TTHC

01

Cập nhật, quán triệt các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác kiểm soát TTHC.

Văn phòng

Thường xuyên

02

Tham gia tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC.

Cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC

Khi có yêu cầu

IV. Về công bố, công khai thủ tục hành chính

01

Rà soát, cập nhật công bố các thủ tục hành chính mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ thuộc phạm vị, chức năng quản lý của Sở.

Các phòng Thuộc Sở

Thường xuyên

02

Đăng tải công khai đầy đủ, kịp thời nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính để thực hiện.

Văn phòng + Phòng THTK

Khi có Quyết định công bố của UBND tỉnh

03

Thực hiện niêm yết, công khai Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.

Văn phòng

Khi có Quyết định công bố của UBND tỉnh

V. Về đánh giá tác động và lấy ý kiến đối với các quy định về thủ tục hành chính

01

Tổ chức đánh giá tác động và lấy ý kiến đối với các quy định về thủ tục hành chính trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có nội dung quy định về thủ tục hành chính.

Phòng chuyên môn chủ trì soạn thảo văn bản phối hợp Văn phòng.

Khi có yêu cầu

VI.

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

01

Thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trọng tâm

Văn phòng

Khi được UB giao nhiệm vụ rà soát

VII. Về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức

01

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định TTHC và giải quyết TTHC

Văn phòng

Thường xuyên

02

Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính, thủ tục hành chính

Văn phòng

Thường xuyên

VIII. Tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC

01

Thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 3143/KH-STC ngày 30 tháng 10 năm 2018 về việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi của Sở Tài chính (Theo KH 3549/KH-UBND ngày 28/9/2018).

Các phòng Thuộc Sở

Thường xuyên

02

Tuyên truyền phổ biến các văn bản về cải cách thủ tục hành chính, rà soát thủ tục hành chính khi có văn bản chỉ đạo của bộ ngành, địa phương

Văn phòng

Thường xuyên

03

Đảm bảo thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Văn phòng UBND tỉnh.

Văn phòng

Theo định kỳ và khi có yêu cầu

III. Giải pháp thực hiện:

Thường xuyên rà soát, đánh giá thủ tục hành chính để đảm bảo hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính và hệ thống thủ tục hành chính áp dụng được ban hành đúng quy định, đảm bảo chất lượng.

Thực hiện công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính, các quy trình thủ tục hành chính tại trụ Sở, trên trang web của Sở.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, các phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính. Qua đó kịp thời khắc phục, sửa chữa những thiếu sót, tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính tại đơn vị để trong thời gian tới phục vụ tốt hơn cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Triển khai kịp thời phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được thông qua để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong giao dịch hành chính .

IV. Tổ chức thực hiện

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, được phân công, trực tiếp chỉ đạo đến từng cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý, xây dựng công tác kiểm soát thủ tục hành chính cụ thể phù hợp với tình hình của từng đơn vị.

Văn phòng Sở có trách nhiệm đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Sở và tổng hợp tham mưu Lãnh đạo Sở các biện pháp cần thiết đảm bảo cho kế hoạch được thực hiện hiệu quả.

Trên đây là Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang./.

Nơi nhận:                                                                                                         KT. GIÁM ĐỐC

- LĐ Sở;                                                                                                          PHÓ GIÁM ĐỐC

- VP UBND (Phòng KSTTHC);                                                             

- LĐ các phòng thuộc Sở;

- Lưu VP. 


Đang online: 2
Hôm nay: 298
Đã truy cập: 177193