xem chi tiet tin tuc - Sở Tài chính

 

Huyện Vị Thủy: Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Ngày 24-01-2022

Tổng thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện đến ngày 31/12/2021: 531.928/457.818 triệu đồng, đạt 116,18% so với dự toán điều chỉnh giữa năm; trong đó, thu nội địa đạt 43.593/52.660 triệu đồng, đạt 82,78% kế hoạch; Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện đến ngày 31/12/2021: 498.062/427.979 triệu đồng, đạt 116,37% so với dự toán điều chỉnh giữa năm.

Có được kết quả trên, Phòng TCKH đã quyết liệt chỉ đạo các công tác: Quản lý thu, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, phấn đấu tăng thu ở những địa bàn, lĩnh vực có điều kiện, quyết liệt xử lý thu hồi nợ đọng thuế.

Trong nhiệm vụ chi NSNN, Phòng TCKH đã chủ động, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, tập trung ưu tiên nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid-19, kiểm soát dịch bệnh và đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân, nên chi NSNN năm 2021 đã hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2022 – 2025, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 phải bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Dự toán thu NSNN năm 2022 đảm bảo tính đúng, đủ từng khoản thu, sắc thuế, lĩnh vực thu đối với từng địa bàn, đôn đốc thu hồi nợ thuế, giảm nợ đọng thuế, tăng thu ngân sách nhà nước để bổ sung nguồn lực cho phòng, chống dịch COVID-19. Dự toán thu nội địa năm 2022 bình quân chung cả huyện tăng 5,24% so với đánh giá ước thực hiện năm 2021, giảm 16,71% so với dự toán thu năm 2021. Từ đó, thu nội địa huyện giao dự toán thu cho các xã, thị trấn tương ứng giảm theo từng chỉ tiêu thu của địa phương.

Dự toán thu điều tiết ngân sách các cấp trên địa bàn được xác định theo phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2022 – 2025 theo quy định tại Nghị quyết mới của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Kế hoạch đầu tư công năm 2022 phù hợp với định hướng mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, định hướng xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết huyện ủy, quy hoạch ngành, lĩnh vực.

Dự toán chi thường xuyên cho từng lĩnh vực chi theo mục tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022, đảm bảo đúng chính sách, chế độ, định mức chi NSNN, đảm bảo đúng tính chất nguồn kinh phí, đáp ứng các nhiệm vụ chính trị quan trọng, điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả để dành nguồn lực cho phòng, chống dịch COVID-19.

Tổ chức triển khai, quán triệt các chính sách, pháp luật về tài chính; Nghị quyết Hội đồng nhân dân, Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan đến chế độ, chính sách về chi ngân sách địa phương.

Phòng TCKH xác định mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2022 là: Huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước để phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19, tận dụng tốt các cơ hội thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách, triệt để tiết kiệm chi NSNN.

Phòng TCKH huyện Vị Thủy


Đang online: 9
Hôm nay: 879
Đã truy cập: 629312