xem chi tiet tin tuc - Sở Tài chính

 
Chọn ngôn ngữ

Công văn số: 1350/STC-THTK ngày 14/05/2020 của Sở Tài chính về việc tập huấn, hỗ trợ phần mềm Kế toán ngân sách xã KTXA

Ngày 26-05-2020

1. Nội dung đào tạo, tập huấn, hỗ trợ

Nâng cấp, cập nhật phần mềm Kế toán ngân sách xã KTXA đáp ứng chế độ kế toán mới và các văn bản hướng dẫn do Bộ Tài chính ban hành.

- Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã;

- Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước;

- Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động kho bạc;

- Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn.

2. Đối tượng tập huấn

- Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị, thành: cán bộ chuyên quản ngân sách xã;

Kế toán ngân sách xã, phường, thị trấn;

- Số lượng tham gia: để có tính kế thừa lâu dài, yêu cầu mỗi đơn vị đăng ký ít nhất 02 cán bộ tham gia.

3. Thời gian, địa điểm tập huấn

- Thời gian: dự kiến 3 ngày/lớp vào khoảng tháng 6/2020

            - Địa điểm: tổ chức cụm các đơn vị địa phương (2 đơn vị huyện/ 1 cụm)

            4. Kinh phí đào tạo, tập huấn, hỗ trợ

            - Chi phí ăn, nghỉ, đi lại: đơn vị tự chi trả theo quy định

- Kinh phí tập huấn: 3.000.000 đồng cho đơn vị (KTXA). Trong đó, Ngân sách tỉnh hỗ trợ 1.000.000 đồng/ đơn vị; còn lại đơn vị đóng 2.000.000 đồng/đơn vị.

- Dụng cụ tham gia tập huấn: các đơn vị mang theo máy tính bàn hoặc máy tính xách tay để cài đặt chương trình; chứng từ quí I/2020 để nhập liệu và sổ sách kế toán để đối chiếu

            Yêu cầu các đơn vị đăng ký lập danh sách gửi tập trung về Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị, thành phố (kèm mẫu đăng ký)

Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị, thành phố có trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp danh sách đăng ký gửi về Phòng Tin học - Thống kê, Sở Tài chính trước ngày 29/05/2020.  

Đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện./.

Tải Công văn và Mẫu đăng ký tại đây


Đang online: 2
Hôm nay: 284
Đã truy cập: 177179