xem chi tiet tin tuc - Sở Tài chính

 
Chọn ngôn ngữ

Công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có nhiều chuyển biến tích cực.

Ngày 08-02-2021

Công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đạt được một số kết quả nổi bậc như sau:

            Tổng số dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đến 31 tháng 12 năm 2020 trên toàn tỉnh là 589 dự án (131 dự án năm trước chuyển sang, 458 dự án hoàn thành trong năm), với tổng mức đầu tư là 5.961,01 tỷ đồng. Trong đó, đã phê duyệt quyết toán là 431 dự án (đạt 73,17% số dự án hoàn thành) với giá trị phê duyệt quyết toán là 2.400,48 tỷ đồng. So với năm 2019, tỷ lệ quyết toán dự án hoàn thành năm 2020 đạt cao hơn, cụ thể: Năm 201967,68% và năm 202073,17%.

            Thông qua công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành cơ quan Tài chính đã loại ra khỏi giá trị đề nghị quyết toán 7,57 tỷ đồng, chiếm 0,31% tổng giá trị đề nghị quyết toán.

Về thời gian báo cáo và chất lượng báo cáo, theo ghi nhận các đơn vị (cả cấp huyện) gửi báo cáo đúng hạn và chất lượng báo cáo đảm bảo theo quy định.

Tuy nhiên, ngoài những kết quả tích cực đạt được nêu trên, thì trong công tác quyết toán dự án hoàn thành của tỉnh Hậu Giang vẫn còn tồn tại như: Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán là 30 dự án với tổng mức đầu tư là 1.219,89 tỷ đồng.

Để khắc phục và tránh để phát sinh hồ sơ tồn đọng quá hạn trong thời gian tới, cơ quan Tài chính cùng với các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục nổ lực và nghiêm túc thực hiện nội dung sau:

- Các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chỉnh phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước. Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, lập báo cáo, trình cơ quan Tài chính thẩm tra, phê duyệt quyết toán đối với các dự án đã nghiệm thu đưa vào sử dụng theo đúng quy định. Đặc biệt, đối với các chủ đầu tư có dự án quá hạn, thì người đứng đầu đơn vị cần phải quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, tăng cường nhân sự thực hiện để sớm khắc phục.

- Các chủ đầu tư có dự án chậm nộp hồ sơ quyết toán, khẩn trương đẩy nhanh công tác quyết toán dự án hoàn thành và xử lý dứt điểm, tránh để phát sinh hồ sơ tồn đọng quá hạn trong thời gian tới.

- Cơ quan Tài chính tổ chức thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đảm bảo theo đúng quy định; đồng thời, Sở Tài chính định kỳ 06 tháng và năm thực hiện kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh về công tác quyết toán dự án hoàn thành./.

Hồ Phước Hữu - Tài chính đầu tư


Đang online: 2
Hôm nay: 416
Đã truy cập: 124185