trien-khai-van-ban - Sở Tài chính

 

Triển khai văn bản

Công văn số 358/STC-QLGCSDN ngày 10/02/2023 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Công văn số 353/VPCP-DMDN ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ.

23-02-2023

Thực hiện Công văn số 539/VP.UBND-NCTH ngày 08/02/2023, Sở Tài chính triển khai Công văn số 353/VPCP-DMDN ngày 18/01/2023 của Văn phòng Chính phủ đến các đơn vị được biết để tiếp tục phối hợp thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Công văn số 362/STC-QLGCSDN ngày 10/02/2023 của Sở Tài chính về việc triển khai thực Kế hoạch giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

23-02-2023

Sở Tài chính triển khai Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2023 của UBND tỉnh Hậu Giang đến Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang và Người đại diện phần vốn nhà nước tại các Công ty Cổ phần có vốn nhà nước của UBND tỉnh Hậu Giang được biết để phối hợp với Sở Tài chính thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định

Công văn số 177/STC-QLNS ngày 16/01/2023 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện dự toán năm 2023

30-01-2023

Căn cứ Thông tư số 78/2022/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Công văn số 120/STC-QLGCSDN ngày 11/01/2023 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Công văn số 134/VPCP-KTTH ngày 07 tháng 01 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ

12-01-2023

Sở Tài chính triển khai Công văn số 134/VPCP-KTTH ngày 07/01/2023 của Văn phòng Chính phủ của Văn phòng Chính phủ đến các đơn vị được biết để tiếp tục phối hợp thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Công văn số 2611/SCT-QLGCSDN ngày 05/10/2022 của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang về việc triển khai thực hiện nội dung Công văn số 6461/VPCP-KTTH ngày 29/9/2022 của Văn phòng Chính phủ

10-10-2022

Công văn số 6461/VPCP-KTTH ngày 29/9/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Công văn 2610/SCT-QLGCSDN ngày 05/10/2022 của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang về việc triển khai thực hiện Công văn số 6508/VPCP-DMDN ngày 30/9/2022 của Văn phòng Chính phủ

10-10-2022

Công văn số 6508/VPCP-DMDN ngày 30/9/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2021.

Hướng dẫn Thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

08-09-2022

Thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

Công văn 2271/STC-HCSN ngày 29/08/2022 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 54/2022/TT-BTC ngày 17/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

29-08-2022

Thông tư quy định về quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước để thực hiện các Đề án đào tạo, bồi dưỡng tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao

Công văn số 2272/STC-HCSN ngày 29/8/2022 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

29-08-2022

Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Công văn số 7996/BTC-TCDN ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính về việc đôn đốc báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của doanh nghiệp

18-08-2022

Công văn số 7996/BTC-TCDN ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính về việc đôn đốc báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của doanh nghiệp

Công văn số 1824/STC-HCSN ngày 11/7/2022 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

11-07-2022

Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 24/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành giai đoạn 2022 - 2025

Công văn số 1270/STC-QLGCSDN về việc nhập và gửi báo cáo trên Hệ thống thông tin quản lý, giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Hệ thống MIS)

20-05-2022

Công văn số 1270/STC-QLGCSDN về việc nhập và gửi báo cáo trên Hệ thống thông tin quản lý, giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Hệ thống MIS)

Công văn số 1270/STC-QLGCSDN về việc nhập và gửi báo cáo trên Hệ thống thông tin quản lý, giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Hệ thống MIS)

20-05-2022

Công văn số 1270/STC-QLGCSDN về việc nhập và gửi báo cáo trên Hệ thống thông tin quản lý, giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Hệ thống MIS)

Công văn số 1038/STC-QLGCSDN ngày 22/4/2022 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủi

25-04-2022

Nghị định số 148/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chệnh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp

Công văn số 945/STC-QLGCSDN ngày 14/4/2022 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 24/2022/TT-BTC ngày 07/04/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

15-04-2022

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 08 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản nợ dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.

Công văn số 721/STC-QLGCSDN ngày 24/3/2022 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 18/2022/TT-BTC ngày 15/3/2022 của Bộ Tài chính

25-03-2022

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2019/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán

Công văn 439/STC-QLGCSDN ngày 24/02/2022 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 05/2022/TT-BTC ngày 08/02/2022của Bộ Tài chính.

24-02-2022

Thông tư hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa và chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có chức năng mua, bán, xử lý nợ

Công văn 207/STC-HCSN ngày 21/01/2022 của Sở Tài chính về việc triển khai Công văn số 14569/BTC-HCSN ngày 22 tháng 12 năm 2021của Bộ Tài chính

24-01-2022

Công văn 207/STC-HCSN ngày 21/01/2022 của Sở Tài chính về việc triển khai Công văn số 14569/BTC-HCSN ngày 22 tháng 12 năm 2021của Bộ Tài chính

Công văn số 46/STC-QLGCSDN ngày 07/01/2022 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Công văn số 14504/BTC-QLCS ngày 22/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

11-01-2022

Công văn 14504/BTC-QLCS ngày 22/12/2021 của Bộ Tài chính về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý tài sản công.

Công văn số 43/STC-HCSN ngày 07/01/2022 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 117/2021/TT-BTC

07-01-2022

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc