trien-khai-van-ban - Sở Tài chính

 

Triển khai văn bản

Hướng dẫn Thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

08-09-2022

Thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

Công văn 2271/STC-HCSN ngày 29/08/2022 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 54/2022/TT-BTC ngày 17/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

29-08-2022

Thông tư quy định về quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước để thực hiện các Đề án đào tạo, bồi dưỡng tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao

Công văn số 2272/STC-HCSN ngày 29/8/2022 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

29-08-2022

Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Công văn số 7996/BTC-TCDN ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính về việc đôn đốc báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của doanh nghiệp

18-08-2022

Công văn số 7996/BTC-TCDN ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính về việc đôn đốc báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của doanh nghiệp

Công văn số 1824/STC-HCSN ngày 11/7/2022 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

11-07-2022

Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 24/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành giai đoạn 2022 - 2025

Công văn số 1270/STC-QLGCSDN về việc nhập và gửi báo cáo trên Hệ thống thông tin quản lý, giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Hệ thống MIS)

20-05-2022

Công văn số 1270/STC-QLGCSDN về việc nhập và gửi báo cáo trên Hệ thống thông tin quản lý, giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Hệ thống MIS)

Công văn số 1270/STC-QLGCSDN về việc nhập và gửi báo cáo trên Hệ thống thông tin quản lý, giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Hệ thống MIS)

20-05-2022

Công văn số 1270/STC-QLGCSDN về việc nhập và gửi báo cáo trên Hệ thống thông tin quản lý, giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Hệ thống MIS)

Công văn số 1038/STC-QLGCSDN ngày 22/4/2022 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủi

25-04-2022

Nghị định số 148/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chệnh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp

Công văn số 945/STC-QLGCSDN ngày 14/4/2022 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 24/2022/TT-BTC ngày 07/04/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

15-04-2022

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 08 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản nợ dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.

Công văn số 721/STC-QLGCSDN ngày 24/3/2022 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 18/2022/TT-BTC ngày 15/3/2022 của Bộ Tài chính

25-03-2022

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2019/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán

Công văn 439/STC-QLGCSDN ngày 24/02/2022 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 05/2022/TT-BTC ngày 08/02/2022của Bộ Tài chính.

24-02-2022

Thông tư hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa và chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có chức năng mua, bán, xử lý nợ

Công văn 207/STC-HCSN ngày 21/01/2022 của Sở Tài chính về việc triển khai Công văn số 14569/BTC-HCSN ngày 22 tháng 12 năm 2021của Bộ Tài chính

24-01-2022

Công văn 207/STC-HCSN ngày 21/01/2022 của Sở Tài chính về việc triển khai Công văn số 14569/BTC-HCSN ngày 22 tháng 12 năm 2021của Bộ Tài chính

Công văn số 46/STC-QLGCSDN ngày 07/01/2022 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Công văn số 14504/BTC-QLCS ngày 22/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

11-01-2022

Công văn 14504/BTC-QLCS ngày 22/12/2021 của Bộ Tài chính về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý tài sản công.

Công văn số 43/STC-HCSN ngày 07/01/2022 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 117/2021/TT-BTC

07-01-2022

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc

Công văn số 32/STC-QLGCSDN ngày 06/01/2022 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ

07-01-2022

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khóa và thị trường chứng khoán

Công văn số 3887/STC-QLGCSDN ngày 31/12/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 119/2021/TT-BTC ngày 23/12/2021 của Bộ Tài chính.

04-01-2022

Thông tư số 119/2021/TT-BTC ngày 23/12/2021 của Bộ Tài chính: Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 83/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 08 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Công văn số 3626/STC-QLGCSDN ngày 09/12/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 105/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính

09-12-2021

Thông tư hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Công văn số 3548/STC-QLGCSDN ngày 02/12/2021 của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang về việc triển khai thực hiện Công văn số 8604/VPCP-DMDN ngày 24/11/2021 của Văn phòng Chính phủ

07-12-2021

Công văn số 3548/STC-QLGCSDN ngày 02/12/2021 của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang về việc triển khai thực hiện Công văn số 8604/VPCP-DMDN ngày 24/11/2021 của Văn phòng Chính phủ

Công văn số 3533/STC-QLGCSDN ngày 01/12/2021 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 101/2021/TT-BTC, Thông tư số 102/2021/TT-BTC ngày 17/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

07-12-2021

Công văn số 3533/STC-QLGCSDN ngày 01/12/2021 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 101/2021/TT-BTC, Thông tư số 102/2021/TT-BTC ngày 17/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Công văn số 3426/STC-QLGCSDN về việc triển khai thực hiện Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của Chính phủ

24-11-2021

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập.

Công văn số triển khai thực hiện Thông tư số 85/2021/TT-BTC ngày 05/10/2021 của Bộ Tài chính.

14-10-2021

Sở Tài chính nhận được Thông tư số 85/2021/TT-BTC ngày 05/10/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

Công văn số 2957/STC-HCSN ngày 13/10/2021 của Sở Tài chính V/v triển khai Thông tư số 83/2021/TT-BTC ngày 04/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

13-10-2021

Sở Tài chính đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Thông tư số 83/2021/TT-BTC ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông.

Công văn số 2805/STC-QLGCSDN ngày 28/9/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 77/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính

28-09-2021

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Công văn số 2435/STC-HCSN ngày 20/8/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai Thông tư số 69/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính

20-08-2021

Thông tư hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông

Công văn số 2318/STC-QLGCSDN ngày 11/8/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1405/QĐ-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

12-08-2021

Quyết định công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Công văn số 2104/STC-QLGCSDN ngày 21/7/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 51/2021/TT-BTC ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

22-07-2021

Thông tư hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Công văn số 1968/STC-TCĐT ngày 08/7/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai Thông tư số 48/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

08-07-2021

Thông tư số 48/2021/TT-BTC ngày 28/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn biểu mẫu báo cáo giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi của nhà tại trợ nước ngoài.

Công văn số 1884/STC-QLGCSDN ngày 02/07/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư 46/2021/TT-BTC ngày 23/6/2021 của Bộ Tài chính

02-07-2021

Thông tư hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

Công văn số 1854/STC-HCSN về việc triển khai Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chỉnh phủ

30-06-2021

Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Công văn số 1700/STC-QLGCSDN ngày 16/6/2021 của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang về việc triển khai thực hiện Nghị định số 57/2021/NĐ-CP ngày 04/6/2021 của Chính phủ

22-06-2021

Nghị định bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ