Trang Thông tin điện tử Sở Tài chính - Sở Tài chính

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

Sửa đổi, bổ sung quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

{baiVietId=65007072, nguoiTaoId=3017719, tenNguoiTao=Huỳnh Quốc An, ngayTao=2023-03-23 13:34:12.0, ngaySua=null, version=2, tieuDe=Sửa đổi, bổ sung quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, maBaiViet=article_65007072, urlBaiViet=Sua-oi--bo-sung-quy-inh-ve-au-tu-von-nha-nuoc-vao-doanh-nghiep--su-dung-von--tai-san-tai-doanh-nghiep07066, tomtat=Thông tư số 16/2023/TT-BTC ngày 17/3/2023 đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp., noiDung=

Thông tư số 16/2023/TT-BTC ngày 17/3/2023 đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 16/2023/TT-BTC ngày 17/3/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào DN và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại DN quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ.

Thông tư số 16/2023/TT-BTC đã sửa đổi quy định về điều chỉnh vốn điều lệ tại DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Theo đó, đối với DN đang hoạt động, việc điều chỉnh vốn điều lệ thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP, khoản 4 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP và khoản 7 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với các DN không có nhu cầu bổ sung vốn điều lệ hoặc không lập phương án xác định vốn điều lệ và nguồn đầu tư bổ sung vốn điều lệ quy định tại khoản 7 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP, cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm rà soát, quyết định và chỉ đạo DN thực hiện nộp phần chênh lệch giữa nguồn vốn chủ sở hữu với vốn điều lệ vào NSNN, việc nộp phần chênh lệch này không làm ảnh hưởng đến khả năng thanh toán và nghĩa vụ trả nợ của DN.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày cơ quan đại diện chủ sở hữu ban hành quyết định, DN có trách nhiệm nộp phần chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu với vốn điều lệ của DN vào NSNN. Khi DN nộp phần chênh lệch giữa nguồn vốn chủ sở hữu với vốn điều lệ vào NSNN thì đồng thời hạch toán giảm theo từng thành phần vốn tương ứng thuộc nguồn vốn chủ sở hữu.

Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung quy định về chuyển nhượng vốn, quyền mua cổ phần, quyền góp vốn đầu tư của Nhà nước và DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Theo đó, nguyên tắc, thẩm quyền quyết định và phương thức chuyển nhượng vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên thực hiện theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP; khoản 15 và khoản 16 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP; khoản 18, khoản 19 Điều 2 và khoản 4, khoản 5 Điều 5 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP.

Khi chuyển nhượng vốn cho tổ chức, cá nhân khác không phải là thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên (sau khi các thành viên trong công ty không mua hoặc không mua hết), cơ quan đại diện chủ sở hữu chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty TNHH hai thành viên trở lên thực hiện theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP; khoản 15 và khoản 16 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP; khoản 18, khoản 19 Điều 2 và khoản 4, khoản 5 Điều 5 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định áp dụng phương thức chuyển nhượng vốn phù hợp với Điều lệ của DN nhằm đảm bảo thoái hết phần vốn cần chuyển nhượng và không làm vượt quá số lượng thành viên tối đa theo quy định của Luật DN.

Nguyên tắc, thẩm quyền quyết định và phương thức chuyển nhượng vốn của DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đầu tư ra ngoài thực hiện theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP; khoản 12 và khoản 13 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP; khoản 15 và khoản 16 Điều 2, khoản 2 và khoản 3 Điều 5 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP.

Khi chuyển nhượng vốn cho tổ chức, cá nhân khác không phải là thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên (sau khi các thành viên trong công ty không mua hoặc không mua hết), DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP, khoản 15 và khoản 16 Điều 2, khoản 2 và khoản 3 Điều 5 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP. DN quyết định áp dụng phương thức chuyển nhượng phù hợp với Điều lệ của DN nhằm đảm bảo thoái hết phần vốn cần chuyển nhượng và không làm vượt quá số lượng thành viên tối đa theo quy định của Luật DN.

Trong cả hai trường hợp trên, tổ chức có chức năng thẩm định giá căn cứ các quy định nêu trên, quy định tại Tiêu chuẩn thẩm định giá DN do Bộ Tài chính ban hành, quy định của pháp luật về thẩm định giá và các quy định khác của pháp luật có liên quan để tư vấn cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định giá khởi điểm chuyển nhượng vốn, trong đó giá trị thương hiệu (bao gồm cả giá trị văn hóa, lịch sử) trong giá trị DN được xác định theo các phương pháp thẩm định giá DN theo quy định.

Thông tư số 16/2023/TT-BTC cũng đã bổ sung quy định về phân phối lợi nhuận đối với công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên có cổ phần, vốn góp của nhà nước. Theo đó, DN thực hiện phân phối lợi nhuận theo quy định tại khoản 17 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ. Trường hợp DN hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con thì căn cứ vào báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ để xác định lợi nhuận sau thuế làm cơ sở phân phối.

Ngoài ra, Thông tư còn sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ báo cáo và tổng hợp báo cáo; Sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 01 về Quy chế mẫu về chuyển nhượng vốn của DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên; Thay thế Phụ lục số 03 về Báo cáo một số chỉ tiêu ngoại bảng hợp nhất - mô hình công ty mẹ công ty con.

Tác giả: Trần Huyền

https://tapchitaichinh.vn/sua-doi-bo-sung-quy-dinh-ve-dau-tu-von-nha-nuoc-vao-doanh-nghiep-su-dung-von-tai-san-tai-doanh-nghiep.html

Nguồn: tapchitaichinh.vn

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Châu Thành A (ST)

, type=, ngayXuatBan=2023-03-23 13:33:21.0, ngayHetHan=null, guiPhanHoi=false, ngayHienThi=null, trangThai=4, nguoiSuaId=0, tenNguoiSua=, nguonTin=, chuyenMucId=0, tacGiaId=1385957, choPhepGuiPhanHoi=0, khongBaoGioHetHan=1, isLienThong=0, emailNguoiTao=anhq.stc@haugiang.gov.vn, chuyenMucLienQuan=, baiVietGocId=0, liferayArticleId=, companyId=20101, groupId=360951, tinLienQuan=, urlAnhDaiDien=/documents/360951/1110791/tien.jpg_20230323133411.jpg/e8060acd-d2da-5717-c73c-d592882ba776, urlFile=, loaiBaiVietId=0, luotXem=4, chuyenMucs=7263468}

Chính phủ chỉ đạo bỏ khung giá đất để xác định giá đất theo thị trường

{baiVietId=65006981, nguoiTaoId=3017719, tenNguoiTao=Huỳnh Quốc An, ngayTao=2023-03-23 13:32:15.0, ngaySua=null, version=2, tieuDe=Chính phủ chỉ đạo bỏ khung giá đất để xác định giá đất theo thị trường, maBaiViet=article_65006981, urlBaiViet=Chinh-phu-chi-ao-bo-khung-gia-at-e-xac-inh-gia-at-theo-thi-truong67962, tomtat=Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 về ban hành Chương trình đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao., noiDung=

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 về ban hành Chương trình đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Theo đó, để hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất, Chính phủ đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp như sau:

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính về đất đai:

  • Nghiên cứu chính sách điều tiết chênh lệch địa tô, bảo đảm công khai, minh bạch.
  • Quy định mức thuế cao hơn với người sử dụng nhiều đất, nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ hoang đất.
  • Có chính sách ưu đãi về thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phù hợp với hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình người có công...

- Hoàn thiện về cơ chế xác định giá đất:

  • Bỏ quy định khung giá đất tại các văn bản quy phạm pháp luật.
  • Có cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường.
  • Bổ sung, hoàn thiện các quy định: Công khai giá đất, bắt buộc giao dịch qua các sàn giao dịch, xử lý nghiêm các vi phạm...

Chính phủ chỉ đạo bỏ khung giá đất để xác định theo giá thị trường

Chính phủ chỉ đạo bỏ khung giá đất để xác định theo giá thị trường (Ảnh minh họa)

- Hoàn thiện các quy định có liên quan đến thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất:

Có quy định để đẩy mạnh thương mại hoá quyền sử dụng đất.

Xây dựng hệ thống thông tin thị trường bất động sản gắn với thông tin đất đai.

Có chính sách khuyến khích phát triển thị trường quyền sử dụng đất, nhất là cho thuê đất nông nghiệp.

Xây dựng quy định để thị trường bất động sản, thị trường chuyển nhượng hoạt động đảm bảo công khai, minh bạch, không để thất thu thuế của Nhà nước.

Tác giả: Kim Anh

https://luatvietnam.vn/tin-van-ban-moi/chinh-phu-chi-dao-bo-khung-gia-dat-de-xac-dinh-gia-dat-theo-thi-truong-186-93439-article.html

Nguồn: luatvietnam.vn

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Châu Thành A (ST)

, type=, ngayXuatBan=2023-03-23 13:31:16.0, ngayHetHan=null, guiPhanHoi=false, ngayHienThi=null, trangThai=4, nguoiSuaId=0, tenNguoiSua=, nguonTin=, chuyenMucId=0, tacGiaId=1385957, choPhepGuiPhanHoi=0, khongBaoGioHetHan=1, isLienThong=0, emailNguoiTao=anhq.stc@haugiang.gov.vn, chuyenMucLienQuan=, baiVietGocId=0, liferayArticleId=, companyId=20101, groupId=360951, tinLienQuan=, urlAnhDaiDien=/documents/360951/1110791/khungghia.jpg_20230323133214.jpg/cfe709ff-a27f-4082-1d62-a39a5695573a, urlFile=, loaiBaiVietId=0, luotXem=4, chuyenMucs=7263468}

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Tập trung xây dựng chính sách góp phần tháo gỡ những nút thắt của nền kinh tế

{baiVietId=64794475, nguoiTaoId=3017719, tenNguoiTao=Huỳnh Quốc An, ngayTao=2023-03-21 15:30:13.0, ngaySua=null, version=2, tieuDe=Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Tập trung xây dựng chính sách góp phần tháo gỡ những nút thắt của nền kinh tế, maBaiViet=article_64794475, urlBaiViet=Bo-truong-Ho-uc-Phoc--Tap-trung-xay-dung-chinh-sach-gop-phan-thao-go-nhung-nut-that-cua-nen-kinh-te20490, tomtat=Sáng 7/3, Bộ Tài chính tổ chức giao ban, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 2 và triển khai công tác tháng 3/2023. Chỉ đạo cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc yêu cầu các đơn vị phải đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghiên cứu, xây dựng các chính sách phù hợp với tình hình thực tế kinh tế xã hội để kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp về chính sách tài khóa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, Bộ Tài chính đã, đang và sẽ tiếp tục tập trung xây dựng chính sách pháp luật tài chính, nhằm tháo gỡ những nút thắt của nền kinh tế., noiDung=

Sáng 7/3, Bộ Tài chính tổ chức giao ban, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 2 và triển khai công tác tháng 3/2023. Chỉ đạo cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc yêu cầu các đơn vị phải đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghiên cứu, xây dựng các chính sách phù hợp với tình hình thực tế kinh tế xã hội để kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp về chính sách tài khóa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, Bộ Tài chính đã, đang và sẽ tiếp tục tập trung xây dựng chính sách pháp luật tài chính, nhằm tháo gỡ những nút thắt của nền kinh tế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp giao ban tháng 2/2023

Một số khoản thu đạt tiến độ khá

Báo cáo về tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 02/2023 của Bộ Tài chính cho biết, công tác thu NSNN tháng 2/2023 ước đạt 124,6 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 2 tháng đầu năm ước đạt 362,3 nghìn tỷ đồng, bằng 22,4% dự toán. Trong đó, thu nội địa ước đạt 100,4 nghìn tỷ đồng, bằng 23,6% dự toán, tăng 17% so cùng kỳ năm 2022. Thu từ dầu thô ước đạt 5,3 nghìn tỷ đồng, bằng 25,7% dự toán, tăng 13,2% so cùng kỳ năm 2022. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 18,9 nghìn tỷ đồng, bằng 15% dự toán, bằng 13,2% dự toán, giảm 20,5% so cùng kỳ năm 2022.

Tổng chi cân đối NSNN tháng 02 ước đạt 112,7 nghìn tỷ đồng. Lũy kế chi 2 tháng ước đạt gần 242 nghìn tỷ đồng, bằng 11,7% dự toán, tăng 6% so cùng kỳ năm 2022.

Việc cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tính đến hết ngày 24/02/2023, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện phát hành 69,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 12,32 năm, lãi suất bình quân 4,37 %/năm.

Công tác chi NSNN đáp ứng các nhu cầu chi thường xuyên để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội, tập trung đảm bảo kinh phí tiền lương, lương hưu, trợ cấp xã hội cho các đối tượng chính sách; đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời các khoản nợ lãi đến hạn.

Toàn cảnh buổi họp

Các công ty đa quốc gia tăng đầu tư vào Việt Nam

Báo cáo tại cuộc họp tại điểm cầu Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn cho biết, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 2/2023 tăng hơn so với năm 2022. Qua nắm bắt tình hình hoạt động các doanh nghiệp cho thấy, các công ty đa quốc gia vẫn tăng đầu tư vào Việt Nam. Tổng cục Hải quan dự báo từ nay tới tháng 6 số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu không tăng nhiều do các đơn hàng không đột biến, tuy nhiên sẽ khả quan vào các tháng cuối năm do các doanh nghiệp mở rộng sản xuất.

Ngay từ những tháng đầu năm, Tổng cục Hải quan đã đẩy mạnh hoạt động chống buôn lậu và gian lận thương mại. Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, trong 2 tháng đầu năm, cơ quan hải quan đã phối hợp với cơ quan công an bắt giữ số lượng ma túy lên tới hơn 200 kg ma túy các loại.

Tại điểm cầu Tổng cục Thuế, Quyền Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành cho biết, thu nội địa tháng 2/2023 đạt gần 100 nghìn tỷ đồng. Trong tháng 2/2023 có một số khoản thu tăng đột biến, góp phần làm tăng thu thuế trong tháng qua. Tổng số các khoản thu tăng đột biến tháng này đạt hơn 73 nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên cũng có một số khoản thu giảm sâu, như thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản và chứng khoán giảm.

Công tác quản lý thuế thương mại điện tử đang tiếp tục được triển khai trên diện rộng, hiện đã có 46 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài. Trong thời gian gần đây, cơ quan thuế tiếp tục phát hiện thêm một số nhà cung cấp nước ngoài chưa đăng ký, kê khai thuế… cơ quan thuế sẽ có văn bản đôn đốc để các công ty trên thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc biểu dương toàn ngành Tài chính trong hai tháng đầu năm 2023 đã tập trung đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng nhấn mạnh, ngành Tài chính như mạch máu trong cơ thể, do đó, các chính sách tài chính phải đảm bảo góp phần hỗ trợ, thúc đẩy tăng trưởng, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp và nền kinh tế.

Đáng chú ý, trong công tác xây dựng pháp luật, Bộ Tài chính đã kịp thời trình Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Đồng thời, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Y tế trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế.

“Đây là 2 văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc là nút thắt trong thời gian qua, được dư luận đánh giá cao” - Bộ trưởng khẳng định.

Chỉ đạo về nhiệm vụ công tác trong tháng 3/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đặc biệt lưu ý toàn ngành trong thời gian tới tiếp tục tập trung vào công tác hoàn thiện xây dựng chính sách pháp luật tài chính, như: Tiếp tục nghiên cứu, lập Đề nghị xây dựng 3 đề án Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) để đăng ký vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục nghiên cứu các chính sách về thuế để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp; Đề án đổi mới cơ chế phân cấp quản lý, phân bổ NSNN để bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương và chủ động của ngân sách địa phương; triển khai quyết liệt các giải pháp điều hành, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, tiếp tục hoàn thiện để trình Quốc hội thông qua Luật Giá (sửa đổi); khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi) để trình Chính phủ.

Bộ trưởng đề nghị Tổng cục Thuế tập trung chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu và đề xuất các giải pháp liên quan đến thuế suất tối thiểu toàn cầu của OECD để báo cáo Bộ, trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Đối với nhiệm vụ thu NSNN, Bộ trưởng lưu ý các đơn vị quản lý thu NSNN như thuế, hải quan tập trung đánh giá và lên các phương án quản lý thu thuế, đảm bảo nguồn thu về cho NSNN. Bộ trưởng đề nghị cơ quan thuế, hải quan cần đánh giá kỹ tác động có thể làm giảm thu NSNN, để từ đó kịp thời có giải pháp phù hợp.

Bộ trưởng đề nghị toàn ngành Tài chính tập trung đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Kim Chung

Nguồn: mof.gov.vn

Ngọc Hiển - Phòng Tài chính đầu tư (ST)

, type=, ngayXuatBan=2023-03-21 15:28:42.0, ngayHetHan=null, guiPhanHoi=false, ngayHienThi=null, trangThai=4, nguoiSuaId=0, tenNguoiSua=, nguonTin=, chuyenMucId=0, tacGiaId=1385016, choPhepGuiPhanHoi=0, khongBaoGioHetHan=1, isLienThong=0, emailNguoiTao=anhq.stc@haugiang.gov.vn, chuyenMucLienQuan=, baiVietGocId=0, liferayArticleId=, companyId=20101, groupId=360951, tinLienQuan=, urlAnhDaiDien=/documents/360951/1110791/Bộ Trưởng.jpg_20230321153012.jpg/d1c0de35-11f4-cff8-6122-4c816a38075a, urlFile=, loaiBaiVietId=0, luotXem=6, chuyenMucs=7263468}

Khôi phục niềm tin thị trường trái phiếu doanh nghiệp

{baiVietId=64794396, nguoiTaoId=3017719, tenNguoiTao=Huỳnh Quốc An, ngayTao=2023-03-21 15:28:26.0, ngaySua=null, version=2, tieuDe=Khôi phục niềm tin thị trường trái phiếu doanh nghiệp, maBaiViet=article_64794396, urlBaiViet=Khoi-phuc-niem-tin-thi-truong-trai-phieu-doanh-nghiep29616, tomtat=Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước có những diễn biến phức tạp, thị trường trái phiếu doanh nghiệp gặp khó khăn về thanh khoản và niềm tin của thị trường bị ảnh hưởng, Chính phủ và Lãnh đạo Chính phủ đã có các chỉ đạo quyết liệt để khôi phục niềm tin và giảm áp lực thanh khoản của thị trường trái phiếu doanh nghiệp., noiDung=

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước có những diễn biến phức tạp, thị trường trái phiếu doanh nghiệp gặp khó khăn về thanh khoản và niềm tin của thị trường bị ảnh hưởng, Chính phủ và Lãnh đạo Chính phủ đã có các chỉ đạo quyết liệt để khôi phục niềm tin và giảm áp lực thanh khoản của thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Ảnh minh họa

Ngày 05/3/2023 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế để góp phần giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt về thanh khoản, góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp cân đối nguồn tiền phục vụ sản xuất kinh doanh và thanh toán nghĩa vụ trái phiếu đến hạn, đồng thời đảm bảo quyền lợi của chủ sở hữu trái phiếu, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Các nội dung cơ bản của Nghị định 08

Theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (khoản 3 Điều 34) doanh nghiệp phát hành trái phiếu có trách nhiệm: "Thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn và thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) cho chủ sở hữu trái phiếu theo điều kiện, điều khoản của trái phiếu".

Nghị định số 08/2023/NĐ-CP bổ sung quy định: đối với trái phiếu chào bán tại thị trường trong nước, trường hợp doanh nghiệp phát hành không thể thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ gốc, lãi trái phiếu bằng đồng Việt Nam theo phương án phát hành đã công bố cho nhà đầu tư, doanh nghiệp có thể đàm phán với người sở hữu trái phiếu để thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác. Việc này phải theo các nguyên tắc: Tuân thủ quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan; đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì còn phải tuân thủ quy định của pháp luật về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đó; Phải được người sở hữu trái phiếu chấp thuận; Doanh nghiệp phát hành phải công bố thông tin bất thường và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tình trạng pháp lý của tài sản sử dụng để thanh toán gốc, lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Nghị định số 08/2023/NĐ-CP quy định đối với trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành trước khi Nghị định 65/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và còn dư nợ thì việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu phải được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận. Trường hợp kéo dài kỳ hạn của trái phiếu thì thời gian tối đa không quá 02 năm so với kỳ hạn tại phương án phát hành trái phiếu đã công bố cho nhà đầu tư. Đối với người sở hữu trái phiếu không chấp thuận thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu thì doanh nghiệp phát hành có trách nhiệm đàm phán để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư. Trường hợp có người sở hữu trái phiếu không chấp thuận phương án đàm phán thì doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người sở hữu trái phiếu theo phương án phát hành trái phiếu đã công bố cho nhà đầu tư (kể cả trường hợp việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu đã được người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu trở lên chấp thuận).

Ngoài ra, Nghị định số 08/2023/NĐ-CP quy định ngưng hiệu lực thi hành đối với một số quy định tại Nghị định số 65/2022/NĐ-CP đến hết ngày 31/12/2023: Quy định về việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân tại điểm d khoản 1 Điều 8 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP được sửa đổi tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP; Quy định về thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt phát hành tại khoản 7, khoản 8 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP; Quy định về kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu tại điểm e khoản 2 Điều 12 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP được sửa đổi tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP.

Chủ thể tham gia thị trường cần tuân thủ đúng quy định pháp luật

Bên cạnh các giải pháp chính sách tại Nghị định số 08/2023/NĐ-CP nêu trên, để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp an toàn, lành mạnh và củng cố niềm tin của nhà đầu tư, từng chủ thể tham gia trên thị trường tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Trong đó, doanh nghiệp còn dư nợ trái phiếu có trách nhiệm đến cùng đối với nghĩa vụ nợ trái phiếu, chủ động minh bạch thông tin tình hình tài chính, khả năng trả nợ của doanh nghiệp thông qua kết quả xếp hạng tín nhiệm, kiểm toán báo cáo tài chính, công bố đầy đủ thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu, tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu, có trách nhiệm thanh toán đầy đủ nghĩa vụ nợ trái phiếu theo phương án phát hành trái phiếu đã công bố thông tin cho nhà đầu tư để đảm bảo uy tín trên thị trường.

Về phía nhà đầu tư cần có hiểu biết đầy đủ về quy định của pháp luật, tiếp cận đầy đủ thông tin về doanh nghiệp phát hành và trái phiếu, đánh giá kỹ tình hình tài chính của doanh nghiệp phát hành, phân biệt rõ sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp với tiền gửi ngân hàng, đánh giá mức độ rủi ro tương xứng với lợi nhuận khi đầu tư trái phiếu và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

Các tổ chức cung cấp dịch vụ có trách nhiệm nâng cao chất lượng dịch vụ, tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật và thực hiện nghĩa vụ báo cáo, cung cấp đầy đủ thông tin cho nhà đầu tư mua trái phiếu, làm rõ sự khác biệt giữa trái phiếu doanh nghiệp và tiền gửi tiết kiệm ngân hàng và đảm bảo nhà đầu tư phải đáp ứng đủ điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Cơ quan quản lý nhà nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động liên quan đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Tuệ Anh

Nguồn: mof.gov.vn

Ngọc Hiển - Phòng Tài chính đầu tư (ST)

, type=, ngayXuatBan=2023-03-21 15:27:01.0, ngayHetHan=null, guiPhanHoi=false, ngayHienThi=null, trangThai=4, nguoiSuaId=0, tenNguoiSua=, nguonTin=, chuyenMucId=0, tacGiaId=1385016, choPhepGuiPhanHoi=0, khongBaoGioHetHan=1, isLienThong=0, emailNguoiTao=anhq.stc@haugiang.gov.vn, chuyenMucLienQuan=, baiVietGocId=0, liferayArticleId=, companyId=20101, groupId=360951, tinLienQuan=, urlAnhDaiDien=/documents/360951/1110791/bds.jpg_20230321152825.jpg/6332e561-0ba4-2fff-f6cd-9881be78ad14, urlFile=, loaiBaiVietId=0, luotXem=4, chuyenMucs=7263468}

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN


Văn bản mới