Thủ tục một cửa liên thông - Sở Tài chính

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN LIÊN THÔNG

Ngày 06-07-2022

STT

Tên TTHC

Số, ký hiệu, ngày tháng, năm của Quyết định công bố

Cấp thực hiện

Ghi chú

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN:  26 thủ tục

01

Trình tự, thủ tục điều chuyển TSNN tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 16/6/2017

X

X

02

Trình tự, thủ tục bán, chuyển nhượng TSNN tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 16/6/2017

X

03

Trình tự, thủ tục thanh lý TSNN tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 16/6/2017

X

04

Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội

Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 04/5/2019

X

05

Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư

Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 04/5/2019

X

X

X

06

Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 04/5/2019

X

X

X

07

Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công.

Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 04/5/2019

X

08

Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.

Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 04/5/2019

X

09

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước.

Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 04/5/2019

X

X

X

10

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 04/5/2019

X

X

X

11

Quyết định điều chuyển tài sản công.

Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 04/5/2019

X

X

X

12

Quyết định bán tài sản công.

Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 04/5/2019

X

X

X

13

Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định 151/2017/NĐ-CPngày 26/12/2017 của Chính phủ.

Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 04/5/2019

X

X

X

14

Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công

Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 04/5/2019

X

X

X

15

Quyết định thanh lý tài sản công

Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 04/5/2019

X

X

X

16

Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 04/5/2019

X

X

X

17

Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công

Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 04/5/2019

X

P.NS

18

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê

Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 04/5/2019

X

19

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết

Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 04/5/2019

X

20

Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc

Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 04/5/2019

X

21

Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án

Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 04/5/2019

X

22

Thủ tục xác lập quyn sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyn giao quyền sở hữu cho Nhà nước

Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 13/9/2019

23

Thủ tục chi thưởng đối với tổ chứccá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đmtài sản bị đánh rơibỏ quên

Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 13/9/2019

24

Th tc thanh toán phần giá trị của tài sn cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sn chôngiấu, bị vùi lấp,chìm đắm, tài sn bị đánh rơibỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hu

Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 13/9/2019

25

Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 13/9/2019

P.NS

II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: 01 thủ tục

01

Thủ tục cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị thuộc địa phương

Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 16/6/2017

X

P NS