thong-tin-thong-bao - Sở Tài chính

 

Thông tin - Thông báo

Công văn số 120/STC-QLGCSDN ngày 11/01/2023 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Công văn số 134/VPCP-KTTH ngày 07 tháng 01 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ

12-01-2023

Sở Tài chính triển khai Công văn số 134/VPCP-KTTH ngày 07/01/2023 của Văn phòng Chính phủ của Văn phòng Chính phủ đến các đơn vị được biết để tiếp tục phối hợp thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Thông báo số 318/TB-STC ngày 15/11/2022 của Sở Tài chính về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

22-11-2022

Căn cứ Căn cứ Thông báo số 303/TB-STC ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Sở Tài chính Hậu Giang về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý là nhà thi đấu Hậu Giang tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hậu Giang. Sở Tài chính thông báo kết quả lụa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

Thông báo số 316/TB-STC ngày 15/11/2022 của Sở Tài chính Về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

22-11-2022

Căn cứ Thông báo số 276/TB-STC ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Sở Tài chính về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá xe ô tô công thanh lý. Sở Tài chính thông báo kết quả lụa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

Công văn số 2611/SCT-QLGCSDN ngày 05/10/2022 của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang về việc triển khai thực hiện nội dung Công văn số 6461/VPCP-KTTH ngày 29/9/2022 của Văn phòng Chính phủ

10-10-2022

Công văn số 6461/VPCP-KTTH ngày 29/9/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Công văn 2610/SCT-QLGCSDN ngày 05/10/2022 của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang về việc triển khai thực hiện Công văn số 6508/VPCP-DMDN ngày 30/9/2022 của Văn phòng Chính phủ

10-10-2022

Công văn số 6508/VPCP-DMDN ngày 30/9/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2021.

Đang online: 4
Hôm nay: 1760
Đã truy cập: 1189095