thong-tin-thong-bao - Sở Tài chính

 

Thông tin - Thông báo

Công văn 2271/STC-HCSN ngày 29/08/2022 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 54/2022/TT-BTC ngày 17/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

29-08-2022

Thông tư quy định về quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước để thực hiện các Đề án đào tạo, bồi dưỡng tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao

Công văn số 2272/STC-HCSN ngày 29/8/2022 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

29-08-2022

Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Công văn số 7996/BTC-TCDN ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính về việc đôn đốc báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của doanh nghiệp

18-08-2022

Công văn số 7996/BTC-TCDN ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính về việc đôn đốc báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của doanh nghiệp

Đang online: 6
Hôm nay: 1977
Đã truy cập: 886395