thong-tin-thong-bao - Sở Tài chính

 

Thông tin - Thông báo

Công văn số 3426/STC-QLGCSDN về việc triển khai thực hiện Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của Chính phủ

24-11-2021

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập.

Công văn số triển khai thực hiện Thông tư số 85/2021/TT-BTC ngày 05/10/2021 của Bộ Tài chính.

14-10-2021

Sở Tài chính nhận được Thông tư số 85/2021/TT-BTC ngày 05/10/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

Công văn số 2957/STC-HCSN ngày 13/10/2021 của Sở Tài chính V/v triển khai Thông tư số 83/2021/TT-BTC ngày 04/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

13-10-2021

Sở Tài chính đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Thông tư số 83/2021/TT-BTC ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông.

Công văn số 2805/STC-QLGCSDN ngày 28/9/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 77/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính

28-09-2021

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Công văn số 2435/STC-HCSN ngày 20/8/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai Thông tư số 69/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính

20-08-2021

Thông tư hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông

Công văn số 2318/STC-QLGCSDN ngày 11/8/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1405/QĐ-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

12-08-2021

Quyết định công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Thông báo về việc mời thầu gói thầu dịch vụ tư vấn: Điều tra, khảo sát và xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

06-08-2021

Hồ sơ gửi về Phòng Quản lý Giá công sản - doanh nghiệp (Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang), thời gian chậm nhất là hết ngày 10/08/2021.

Đang online: 9
Hôm nay: 784
Đã truy cập: 445603