thong-tin-thong-bao - Sở Tài chính

 

Thông tin - Thông báo

Công văn số 1968/STC-TCĐT ngày 08/7/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai Thông tư số 48/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

08-07-2021

Thông tư số 48/2021/TT-BTC ngày 28/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn biểu mẫu báo cáo giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi của nhà tại trợ nước ngoài.

Công văn số 1854/STC-HCSN về việc triển khai Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chỉnh phủ

30-06-2021

Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Công văn số 1700/STC-QLGCSDN ngày 16/6/2021 của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang về việc triển khai thực hiện Nghị định số 57/2021/NĐ-CP ngày 04/6/2021 của Chính phủ

22-06-2021

Nghị định bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

Công văn số 1514/STC-QLGCSDN ngày 01/6/2021 của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang về việc triển khai thực hiện Thông tư số 32/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính

01-06-2021

Thông tư hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Công văn số 1513/STC-QLGCSDN ngày 01/06/2021 của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang về việc triển khai thực hiện Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính

01-06-2021

Thông tư hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2021; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ

Công văn số 1496/STC-QLGCSDN về việc triển khai Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang

31-05-2021

Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Công văn số 83/STC-QLGCSDN ngày 12/01/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai Thông tư 110/2020/TT-BTC ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

13-01-2021

Thông tư bãi bỏ Thông tư số 18/2013/TT-BTC ngày 20/02/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng trồng không thành rừng, rừng trồng không có khả năng thành rừng

Đang online: 1
Hôm nay: 173
Đã truy cập: 257986