thong-tin-thong-bao - Sở Tài chính

 
Chọn ngôn ngữ

Thông tin - Thông báo

Công văn số 83/STC-QLGCSDN ngày 12/01/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai Thông tư 110/2020/TT-BTC ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

13-01-2021

Thông tư bãi bỏ Thông tư số 18/2013/TT-BTC ngày 20/02/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng trồng không thành rừng, rừng trồng không có khả năng thành rừng

Thông báo thời gian, địa điểm tập huấn phần mềm Kế toán ngân sách xã KTXA12 năm 2020

04-12-2020

Sở Tài chính thông báo đến Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị, thành và các đơn vị xã, phường, thị trấn đang sử dụng phần mềm Kế toán ngân sách xã về nội dung và thời gian tập huấn như sau:

Thông báo chiêu sinh lớp kế toán viên học trực tuyến

30-11-2020

Nhằm phát triển năng lực thực thi công vụ cho công chức, viên chức ngạch kế toán viên phù hợp với tiêu chuẩn nghiệp vụ kế toán và đáp ứng điều kiện thi nâng ngạch kế toán viên theo quy định tại điều 4 và điều 5 khoản 4 mục b Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/09/2010 của Bộ Nội vụ, Trung tâm Dịch vụ Tài chính tỉnh phối hợp với Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính (Bộ Tài chính) đào tạo lớp “Bồi dưỡng ngạch kế toán viên” cụ thể như sau:

Thông báo đấu giá tài sản xe ô tô

24-09-2020

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14:00 12/10/2020. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam

Tham gia Cuộc thi “Giải báo chí về thông tin đối ngoại” và “Giải báo chí tuyên truyền viết về an toàn giao thông” năm 2020

03-09-2020

Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/BCĐ ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh về việc tổ chức Giải báo chí về thông tin đối ngoại tỉnh Hậu Giang năm 2020; Kế hoạch phối hợp số 115/KHPH-STTTT-BATGT ngày 11/02/2020 giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Ban An toàn giao thông tỉnh Hậu Giang về việc tổ chức Cuộc thi “Giải báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông” tỉnh Hậu Giang năm 2020.

Đang online: 3
Hôm nay: 239
Đã truy cập: 116318