tai-chinh-hanh-chinh-su-nghiep - Sở Tài chính

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 56 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
11/2021/STC-QLNS 30/11/2021 Tình hình thực hiện thu chi NSNN tháng 11 năm 2021
10/2021/STC-QLNS 31/10/2021 Tình hình thực hiện thu chi NSNN tháng 10 năm 2021
III/2021/STC-QLNS 30/09/2021 Tình hình thực hiện thu chi NSNN Quý III năm 2021
08/STC-QLNS 31/08/2021 Tình hình thực hiện thu chi NSNN tháng 8 năm 2021
07/2021/STC-QLNS 31/07/2021 Tình hình thực hiện thu chi NSNN tháng 07 năm 2021
II/2021/STC-QLNS 30/06/2021 Tình hình thực hiện thu chi NSNN Quý II năm 2021
4/2021/STC-QLNS 03/04/2021 Tình hình thực hiện Chi NSNN tháng 4 năm 2021
04/2021/STC-QLNS 03/04/2021 Tình hình thực hiện Thu NSNN tháng 4 năm 2021
05/2021/STC-QLNS 31/03/2021 Tình hình thực hiện thu chi NSNN tháng 5/2021
Quý I/2021/STC-QLNS 31/03/2021 Tình hình thực hiện Chi NSNN Quý I năm 2021
I/2021/STC-QLNS 31/03/2021 Tình hình thực hiện Thu NSNN Quý I năm 2021
02/2021/QLNS 28/02/2021 Tình hình thực hiện thu NSNN tháng 02 năm 2021
02/2021/STC-QLNS 28/02/2021 Tình hình thực hiện Chi NSNN tháng 02 năm 2021
01/2021/STC-QLNS 31/01/2021 Tình hình thực hiện Chi NSNN tháng 01 năm 2021
01/2021/QLNS 31/01/2021 Tình hình thực hiện Thu NSNN tháng 01 năm 2021
11/STC-QLNS 30/11/2020 Tình hình thực hiện Thu NSNN tháng 11 năm 2020
10/STC-QLNS 31/10/2020 Tình hình thực hiện Thu NSNN tháng 10 năm 2020
III/STC-QLNS 30/09/2020 Tình hình thực hiện Chi NSNN Quí III năm 2020
Quí III/STC-QLNS 30/09/2020 Tình hình thực hiện Thu NSNN Quí III năm 2020
08/STC-QLNS 31/08/2020 Tình hình thực hiện Thu NSNN tháng 8 năm 2020
22/2020/QĐ-TTg 10/08/2020 Quyết định về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ
07/STC-QLNS 02/08/2020 Tình hình thực hiện Thu NSNN Tháng 7 năm 2020
2629/VP.UBND-NCTH 17/06/2020 V/v triển khai thực hiện Công văn số 4708/VPCP-ĐMDN ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ
4708/VPCP-DMDN 12/06/2020 V/v niêm yết, đăng ký giao dịch trên TTCK của DNNN cổ phần hóa và Ngân hàng Thương mại cổ phần
II/STC-QLNS 03/06/2020 Tình hình thực hiện Chi NSNN Quí II năm 2020
06/STC-QLNS 03/06/2020 Thình hình thực hiện Chi NSNN tháng 6 năm 2020
05/STC-QLNS 03/06/2020 Tình hình thực hiện Chi NSNN tháng 5 năm 2020
04/STC-QLNS 03/05/2020 Tình hình thực hiện Chi NSNN tháng 4 năm 2020
233/TĐD/VNPTHGI 16/04/2020 Chương trình hỗ trợ dịch vụ VT-CNTT trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19
724/UBND-NCTH 14/04/2020 724/UBND-NCTH V/v tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19
10/2020/TT-BTC 09/04/2020 Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước
I/STC-QLNS 02/04/2020 Tình hình thực hiện Chi NSNN Quí I năm 2020
03/STC-QLNS 02/04/2020 Tình hình thực hiện Chi NSNN tháng 3 năm 2020
02/STC-QLNS 03/03/2020 Tình hình thực hiện Chi NSNN tháng 2 năm 2020
9/CT-TTg 18/02/2020 Chỉ thị về việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp
83/2019/TT-BTC 21/11/2019 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 57/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ nguồn kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020
09/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
05/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 Nghị quyết quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động sáng kiến; chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; chế độ tiếp khách trong nước và sửa đổi, bổ sung chế độ chi nhuận bút, bồi dưỡng đối với các hoạt động văn hóa thông tin và nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
10/2019/NĐ-CP 31/01/2019 Nghị định về việc thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước
18/2018/NQ-HĐND 07/12/2018 Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi chế độ hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
08/2018/NQ-HĐND 06/07/2018 Nghị quyết quy định mức chi và phân địch nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
07/2018/NQ-HĐND 06/07/2018 Nghị quyết quy định mức chi kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
04/2018/NQ-HĐND 17/04/2018 Nghị quyết quy định mức chi thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và mức chi hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
515/QĐ-UBND 10/04/2018 Quyết định về việc quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán và thẩm định quyết toán ngân sách của cơ quan tài chính cho các đơn vị dự toán cấp 1 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
05/2018/QĐ-UBND 30/03/2018 Quyết định quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
121/NQ-CP 22/11/2017 Nghị quyết về việc xử lý vướng mắc trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
08/2017/NQ-HĐND 13/07/2017 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số chế độ chi tiêu hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
10/2017/NQ-HĐND 13/07/2017 Nghị quyết quy định nội dung, mức chi kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
03/2017/NQ-HĐND 13/07/2017 Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi kinh phí bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
04/2017/NQ-HĐND 13/07/2017 Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Đang online: 4
Hôm nay: 1547
Đã truy cập: 1188883