tai-chinh-hanh-chinh-su-nghiep - Sở Tài chính

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 132 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1693/QĐ-BTC 22/08/2022 Quyết định công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
54/2022/TT-BTC 17/08/2022 Thông tư quy định về quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước để thực hiện các Đề án đào tạo, bồi dưỡng tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao
53/2022/TT-BTC 12/08/2022 Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
87/NQ-CP 18/07/2022 Nghị quyết về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến xếp loại đối với các doanh nghiệp nhà nước tham gia đóng góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19
29/2022/TT-BTC 03/06/2022 Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dữ trữ
05/2022/TT-BKHCN 31/05/2022 Thông tư hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
28/2022/TT-BTC 17/05/2022 Thông tư bãi bỏ Thông tư liên tục số 129/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy định về việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện đề án "Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam"
24/2022/TT-BTC 07/04/2022 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 08 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản nợ dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.
692/QĐ-UBND 06/04/2022 Quyết định Về việc phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Trưởng ban Ban Kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh
683/QĐ-UBND 06/04/2022 Quyết định Về việc phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang
18/2022/TT-BTC 15/03/2022 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2019/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán
09/2022/TT-BTC 14/02/2022 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ ban hành kèm theo Thông tư số 153/2014/TT-BTC ngày 20/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
10/2022/TT-BTC 14/02/2022 Thông tư quy định báo cáo tổng hợp thông tin tài chính quy ước
05/2022/TT-BTC 08/02/2022 Thông tư hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa và chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có chức năng mua, bán, xử lý nợ
127/QĐ-TTg 24/01/2022 Quyết định về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành giai đoạn 2022 - 2025
148/2021/NĐ-CP 31/12/2021 Nghị định Về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chệnh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp
148/2021/NĐ-CP 31/12/2021 Nghị định về quản lý, sử dụng nguồn vốn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập , nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp.
128/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khóa và thị trường chứng khoán
122/2021/TT-BTC 24/12/2021 Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.
119/2021/TT-BTC 23/12/2021 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 83/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 08 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
117/2021/TT-BTC 22/12/2021 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế
2460/QĐ-BTC 17/12/2021 Quyết định công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
114/2021/TT-BTC 17/12/2021 Thông tư bãi bỏ Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.
11/2021/STC-QLNS 30/11/2021 Tình hình thực hiện thu chi NSNN tháng 11 năm 2021
105/2021/TT-BTC 25/11/2021 Thông tư hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
102/2021/NĐ-Cp 16/11/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập.
10/2021/STC-QLNS 31/10/2021 Tình hình thực hiện thu chi NSNN tháng 10 năm 2021
85/2021/TT-BTC 05/10/2021 Thông tư hướng dẫn một số nội dung về thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp
83/2021/TT-BTC 04/10/2021 Thông tư hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông.
III/2021/STC-QLNS 30/09/2021 Tình hình thực hiện thu chi NSNN Quý III năm 2021
77/2021/TT-BTC 27/09/2021 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước
08/STC-QLNS 31/08/2021 Tình hình thực hiện thu chi NSNN tháng 8 năm 2021
69/2021/TT-BTC 11/08/2021 Thông tư hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông
07/2021/STC-QLNS 31/07/2021 Tình hình thực hiện thu chi NSNN tháng 07 năm 2021
1405/QĐ-BTC 29/07/2021 Quyết định công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
II/2021/STC-QLNS 30/06/2021 Tình hình thực hiện thu chi NSNN Quý II năm 2021
51/2021/TT-BTC 30/06/2021 Thông tư hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam
48/2021/TT-BTC 28/06/2021 Thông tư hướng dẫn biểu mẫu báo cáo giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.
46/2021/TT-BTC 23/06/2021 Thông tư hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.
60/2021/NĐ-CP 21/06/2021 Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
57/2021/NĐ-CP 04/06/2021 Nghị định bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
36/2021/TT-BTC 26/05/2021 Thông tư hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2021; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ
10/2021/QĐ-UBND 26/05/2021 Quyết định quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
32/2021/TT-BTC 17/05/2021 Thông tư hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần.
830/QĐ-BTC 19/04/2021 Quyết định Công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
4/2021/STC-QLNS 03/04/2021 Tình hình thực hiện Chi NSNN tháng 4 năm 2021
04/2021/STC-QLNS 03/04/2021 Tình hình thực hiện Thu NSNN tháng 4 năm 2021
05/2021/STC-QLNS 31/03/2021 Tình hình thực hiện thu chi NSNN tháng 5/2021
Quý I/2021/STC-QLNS 31/03/2021 Tình hình thực hiện Chi NSNN Quý I năm 2021
I/2021/STC-QLNS 31/03/2021 Tình hình thực hiện Thu NSNN Quý I năm 2021
Đang online: 3
Hôm nay: 1638
Đã truy cập: 1188974