tai-chinh-hanh-chinh-su-nghiep - Sở Tài chính

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 115 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
128/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khóa và thị trường chứng khoán
122/2021/TT-BTC 24/12/2021 Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.
119/2021/TT-BTC 23/12/2021 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 83/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 08 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
117/2021/TT-BTC 22/12/2021 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế
2460/QĐ-BTC 17/12/2021 Quyết định công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
114/2021/TT-BTC 17/12/2021 Thông tư bãi bỏ Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.
11/2021/STC-QLNS 30/11/2021 Tình hình thực hiện thu chi NSNN tháng 11 năm 2021
105/2021/TT-BTC 25/11/2021 Thông tư hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
102/2021/NĐ-Cp 16/11/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập.
10/2021/STC-QLNS 31/10/2021 Tình hình thực hiện thu chi NSNN tháng 10 năm 2021
85/2021/TT-BTC 05/10/2021 Thông tư hướng dẫn một số nội dung về thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp
83/2021/TT-BTC 04/10/2021 Thông tư hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông.
III/2021/STC-QLNS 30/09/2021 Tình hình thực hiện thu chi NSNN Quý III năm 2021
77/2021/TT-BTC 27/09/2021 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước
08/STC-QLNS 31/08/2021 Tình hình thực hiện thu chi NSNN tháng 8 năm 2021
69/2021/TT-BTC 11/08/2021 Thông tư hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông
07/2021/STC-QLNS 31/07/2021 Tình hình thực hiện thu chi NSNN tháng 07 năm 2021
1405/QĐ-BTC 29/07/2021 Quyết định công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
II/2021/STC-QLNS 30/06/2021 Tình hình thực hiện thu chi NSNN Quý II năm 2021
51/2021/TT-BTC 30/06/2021 Thông tư hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam
48/2021/TT-BTC 28/06/2021 Thông tư hướng dẫn biểu mẫu báo cáo giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.
46/2021/TT-BTC 23/06/2021 Thông tư hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.
60/2021/NĐ-CP 21/06/2021 Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
57/2021/NĐ-CP 04/06/2021 Nghị định bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
36/2021/TT-BTC 26/05/2021 Thông tư hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2021; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ
10/2021/QĐ-UBND 26/05/2021 Quyết định quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
32/2021/TT-BTC 17/05/2021 Thông tư hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần.
830/QĐ-BTC 19/04/2021 Quyết định Công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
4/2021/STC-QLNS 03/04/2021 Tình hình thực hiện Chi NSNN tháng 4 năm 2021
04/2021/STC-QLNS 03/04/2021 Tình hình thực hiện Thu NSNN tháng 4 năm 2021
05/2021/STC-QLNS 31/03/2021 Tình hình thực hiện thu chi NSNN tháng 5/2021
Quý I/2021/STC-QLNS 31/03/2021 Tình hình thực hiện Chi NSNN Quý I năm 2021
I/2021/STC-QLNS 31/03/2021 Tình hình thực hiện Thu NSNN Quý I năm 2021
28/2021/NĐ-CP 26/03/2021 Nghị định quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối với đối tác công tư
02/2021/QLNS 28/02/2021 Tình hình thực hiện thu NSNN tháng 02 năm 2021
02/2021/STC-QLNS 28/02/2021 Tình hình thực hiện Chi NSNN tháng 02 năm 2021
15/2021/TT-BTC 18/02/2021 Thông tư quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công
1364/BTC-HCSN 05/02/2021 Về việc hướng dẫn sử dụng dự toán NSNN năm 2021 phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
01/2021/STC-QLNS 31/01/2021 Tình hình thực hiện Chi NSNN tháng 01 năm 2021
01/2021/QLNS 31/01/2021 Tình hình thực hiện Thu NSNN tháng 01 năm 2021
07/2021/TT-BTC 25/01/2021 Thông tư quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu.
04/2021/TT-BTC 15/01/2021 Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
44/2020/QĐ-UBND 31/12/2020 Quyết định quy định về giá tiêu thụ nước sạch nông thôn do Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang cung cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
120/2020/TT-BTC 31/12/2020 Thông tư quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán
119/2020/TT-BTC 31/12/2020 Thông tư quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán
117/2020/TT-BTC 31/12/2020 Thông tư quy định phương pháp tính khoản thu trái pháp luật, số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán
158/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Nghị định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
156/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
155/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoản
153/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
Đang online: 8
Hôm nay: 671
Đã truy cập: 445490