QLVB_Quản lý giá công sản và doanh nghiệp - Sở Tài chính

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 58 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1693/QĐ-BTC 22/08/2022 Quyết định công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
87/NQ-CP 18/07/2022 Nghị quyết về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến xếp loại đối với các doanh nghiệp nhà nước tham gia đóng góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19
05/2022/TT-BKHCN 31/05/2022 Thông tư hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
24/2022/TT-BTC 07/04/2022 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 08 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản nợ dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.
692/QĐ-UBND 06/04/2022 Quyết định Về việc phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Trưởng ban Ban Kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh
683/QĐ-UBND 06/04/2022 Quyết định Về việc phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang
18/2022/TT-BTC 15/03/2022 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2019/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán
09/2022/TT-BTC 14/02/2022 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ ban hành kèm theo Thông tư số 153/2014/TT-BTC ngày 20/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
10/2022/TT-BTC 14/02/2022 Thông tư quy định báo cáo tổng hợp thông tin tài chính quy ước
05/2022/TT-BTC 08/02/2022 Thông tư hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa và chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có chức năng mua, bán, xử lý nợ