Lãnh đạo Sở qua các thời kỳ - Sở Tài chính

 

Ông Nguyễn Quốc Ca

{baiVietId=15769523, nguoiTaoId=3017719, tenNguoiTao=Huỳnh Quốc An, ngayTao=2021-09-09 14:55:38.0, ngaySua=null, version=2, tieuDe=Ông Nguyễn Quốc Ca, maBaiViet=article_15769523, urlBaiViet=Ong-Nguyen-Quoc-Ca30618, tomtat=, noiDung=

- Họ và tên: Nguyễn Quốc Ca        Giới tính: Nam

- Sinh năm: 1960

-Nguyên quán: Xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

-Nơi ở hiện nay: 16 Quản Trọng Hoàng, Khu vực IV, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

-Thời gian tham gia công tác: 9/1978

Thời gian công tác tại Sở Tài chính Hậu Giang: Từ ngày 02/01/2004 đến ngày 05/02/2008, giữ chức vụ Giám đốc.

, type=, ngayXuatBan=2021-09-09 14:54:57.0, ngayHetHan=2021-09-09 14:55:38.0, guiPhanHoi=false, ngayHienThi=null, trangThai=4, nguoiSuaId=0, tenNguoiSua=, nguonTin=, chuyenMucId=0, tacGiaId=1110786, choPhepGuiPhanHoi=0, khongBaoGioHetHan=1, isLienThong=0, emailNguoiTao=anhq.stc@haugiang.gov.vn, chuyenMucLienQuan=, baiVietGocId=0, liferayArticleId=, companyId=20101, groupId=360951, tinLienQuan=, urlAnhDaiDien=/documents/360951/1110791/nguyenquoca.jpg_20210909145537.jpg/ccd1a8ad-c63c-fec9-78a6-87e82241f70e, urlFile=, loaiBaiVietId=0, luotXem=130, chuyenMucs=8221004}

Ông Trần Minh Hoàng

{baiVietId=15769467, nguoiTaoId=3017719, tenNguoiTao=Huỳnh Quốc An, ngayTao=2021-09-09 14:53:42.0, ngaySua=null, version=2, tieuDe=Ông Trần Minh Hoàng, maBaiViet=article_15769467, urlBaiViet=Ong-Tran-Minh-Hoang05756, tomtat=, noiDung=
 • Họ và tên: Trần Minh Hoàng      Giới tính: Nam
 • Sinh ngày 12/10/1958
 • Nguyên quán: Xã An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.
 • Nơi ở hiện nay: Số 75/28/20A Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
 • Thời gian tham gia công tác: 11/8/1982

Thời gian công tác tại Sở Tài chính Hậu Giang:

 • Tháng 01/2004 đến 01/2008, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính.
 • Tháng 01/2008 đến nay, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính. Giai đoạn (2009 - 2010)
, type=, ngayXuatBan=2021-09-09 14:52:20.0, ngayHetHan=2021-09-09 14:53:42.0, guiPhanHoi=false, ngayHienThi=null, trangThai=4, nguoiSuaId=0, tenNguoiSua=, nguonTin=, chuyenMucId=0, tacGiaId=1110786, choPhepGuiPhanHoi=0, khongBaoGioHetHan=1, isLienThong=0, emailNguoiTao=anhq.stc@haugiang.gov.vn, chuyenMucLienQuan=, baiVietGocId=0, liferayArticleId=, companyId=20101, groupId=360951, tinLienQuan=, urlAnhDaiDien=/documents/360951/1110791/tranminhhoang.jpg_20210909145342.jpg/af88849e-7314-32e2-177d-f6e1787a0328, urlFile=, loaiBaiVietId=0, luotXem=55, chuyenMucs=8221004}

Ông Trương Cảnh Tuyên

{baiVietId=15769376, nguoiTaoId=3017719, tenNguoiTao=Huỳnh Quốc An, ngayTao=2021-09-09 14:51:21.0, ngaySua=null, version=2, tieuDe=Ông Trương Cảnh Tuyên, maBaiViet=article_15769376, urlBaiViet=Ong-Truong-Canh-Tuyen24548, tomtat=, noiDung=
 • Họ và tên: Trương Cảnh Tuyên       Giới tính: Nam
 • Sinh ngày 25/10/1969
 • Nguyên quán: Xã Yên Phong, huyện Thiệu Yên, tỉnh Thanh Hóa.
 • Nơi ở hiện nay: Khu dân cư 343, Phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
 • Thời gian tham gia công tác: 15/9/1992.

Thời gian công tác tại Sở Tài chính Hậu Giang:

+ Tháng 02/2004 đến 2008,giữ các chức vụ:Trưởng phòng Phòng Đầu tư, Trưởng phòng Phòng Quản lý Ngân sách;

+ Từ ngày 11/6/2008 đến 10/2/2009, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính;

- Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

, type=, ngayXuatBan=2021-09-09 14:50:10.0, ngayHetHan=2021-09-09 14:51:21.0, guiPhanHoi=false, ngayHienThi=null, trangThai=4, nguoiSuaId=0, tenNguoiSua=, nguonTin=, chuyenMucId=0, tacGiaId=1110786, choPhepGuiPhanHoi=0, khongBaoGioHetHan=1, isLienThong=0, emailNguoiTao=anhq.stc@haugiang.gov.vn, chuyenMucLienQuan=, baiVietGocId=0, liferayArticleId=, companyId=20101, groupId=360951, tinLienQuan=, urlAnhDaiDien=/documents/360951/1110791/truongcanhtuyen.jpg_20210909145120.jpg/5b8ea9d3-6788-4bc4-86cb-465ce41650f8, urlFile=, loaiBaiVietId=0, luotXem=29, chuyenMucs=8221004}

Ông Cao Thanh Tùng

{baiVietId=15769290, nguoiTaoId=3017719, tenNguoiTao=Huỳnh Quốc An, ngayTao=2021-09-09 14:49:12.0, ngaySua=null, version=2, tieuDe=Ông Cao Thanh Tùng, maBaiViet=article_15769290, urlBaiViet=Ong-Cao-Thanh-Tung97818, tomtat=, noiDung=

Họ và tên: Cao Thanh Tùng        - Giới tính: Nam

- Sinh ngày 08/8/1959

- Nguyên quán: Xã Thuận Điền, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre -Nơi ở hiện nay: Khu dân cư 91B, Phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

-Thời gian tham gia công tác: 01/6/1976

, type=, ngayXuatBan=2021-09-09 14:48:27.0, ngayHetHan=2021-09-09 14:49:12.0, guiPhanHoi=false, ngayHienThi=null, trangThai=4, nguoiSuaId=0, tenNguoiSua=, nguonTin=, chuyenMucId=0, tacGiaId=1222291, choPhepGuiPhanHoi=0, khongBaoGioHetHan=1, isLienThong=0, emailNguoiTao=anhq.stc@haugiang.gov.vn, chuyenMucLienQuan=, baiVietGocId=0, liferayArticleId=, companyId=20101, groupId=360951, tinLienQuan=, urlAnhDaiDien=/documents/360951/1110791/caothanhtung.jpg_20210909144911.jpg/758353fc-e162-d7bd-e433-9595c95f4c77, urlFile=, loaiBaiVietId=0, luotXem=40, chuyenMucs=8221004}
Hiển thị văn bản tạm thời không có.
Đang online: 2
Hôm nay: 1666
Đã truy cập: 1189002