gop-y-van-ban-du-thao - Sở Tài chính

 

CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Công văn số 1991/STC-QLGCSDN ngày 12/7/2021 của Sở Tài chính về việc góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Ngày xuất bản 12-07-2021 Ngày hết hạn 15-07-2021

download Xem các góp ý
V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 92/2017/TT-BTC

Ngày xuất bản 24-06-2021 Ngày hết hạn 28-06-2021

download Xem các góp ý
Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi đối với giáo dục phổ thông

Ngày xuất bản 28-05-2021 Ngày hết hạn 07-06-2021

download Xem các góp ý
Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính

Ngày xuất bản 26-05-2021 Ngày hết hạn 31-05-2021

download Xem các góp ý
Góp ý dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý kinh phí bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông

Ngày xuất bản 24-05-2021 Ngày hết hạn 26-05-2021

download Xem các góp ý
Về việc lấy ý kiến dự thảo Tờ trình Nghị quyết, dự thảo Nghị quyết: Quy định chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên thể thao, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, trong kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày xuất bản 14-05-2021 Ngày hết hạn 24-05-2021

download Xem các góp ý
Về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị định quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp

Ngày xuất bản 09-04-2021 Ngày hết hạn 15-04-2021

download Xem các góp ý
V/v góp ý dự thảo Quyết định quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (lần 2)

Ngày xuất bản 19-03-2021 Ngày hết hạn 31-03-2021

download Xem các góp ý
V/v góp ý dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản QPPL trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

Ngày xuất bản 10-03-2021 Ngày hết hạn 18-03-2021

download Xem các góp ý
V/v góp ý các dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày xuất bản 10-03-2021 Ngày hết hạn 15-03-2021

download Xem các góp ý
Hiển thị văn bản tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 25
Đã truy cập: 257838