gop-y-van-ban-du-thao - Sở Tài chính

 

CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Công văn số 2490/STC-HCSN ngày 22/9/2022 của Sở Tài chính về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày xuất bản 22-09-2022 Ngày hết hạn 28-09-2022

download Xem các góp ý
Công văn số 2469/STC-QLGCSDN ngày 20/9/2022 của Sở Tài chính về việc góp ý dự thảo Tờ trình Chính phủ, Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04/2019/NĐ-CP

Ngày xuất bản 20-09-2022 Ngày hết hạn 21-09-2022

download Xem các góp ý
Công văn số 2442/STC-HCSN ngày 16/09/2022 của Sở Tài chính về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về định mức sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư lập

Ngày xuất bản 16-09-2022 Ngày hết hạn 19-09-2022

download Xem các góp ý
Công văn số 2270/STC-HCSN ngày 29/8/2022 của Sở Tài chính về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày xuất bản 29-08-2022 Ngày hết hạn 09-09-2022

download Xem các góp ý
Công văn 2262/STC-HCSN ngày 29/8/2022 của Sở Tài chính về việc góp ý dự thảo Báo cáo Tổng kết thực tiễn thi hành Luật Kế toán

Ngày xuất bản 29-08-2022 Ngày hết hạn 05-09-2022

download Xem các góp ý
Công văn 2115/STC-QLGCSDN ngày 11/8/2022 của Sở Tài chính về việc góp ý dự thảo sửa đổi Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ

Ngày xuất bản 11-08-2022 Ngày hết hạn 26-08-2022

download Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá tỉnh lệ phí trước bạn đối với nhà để làm căn cứ tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 12-07-2022 Ngày hết hạn 29-07-2022

download Xem các góp ý
Công văn số 1908/STC-HCSN ngày 19/7/2022 của Sở Tài chính về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua KBNN

Ngày xuất bản 19-07-2022 Ngày hết hạn 22-07-2022

download Xem các góp ý
Công văn số 1735/STC-QLGCSDN ngày 07/7/2022 của Sở Tài chính về việc có ý kiến góp ý dự thảo quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 04-07-2022 Ngày hết hạn 18-07-2022

download Xem các góp ý
Công văn số 1657/STC-HCSN ngày 27/6/2022 của Sở Tài chính về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2018/TT-BTC

Ngày xuất bản 27-06-2022 Ngày hết hạn 30-06-2022

download Xem các góp ý
Hiển thị văn bản tạm thời không có.
Đang online: 5
Hôm nay: 1694
Đã truy cập: 886112