gop-y-van-ban-du-thao - Sở Tài chính

 

CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
V/v góp ý dự thảo Quyết định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (lần 2)

Ngày xuất bản 18-11-2020 Ngày hết hạn 30-11-2020

download Xem các góp ý
V/v góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 76/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng Giám sát xổ số

Ngày xuất bản 20-11-2020 Ngày hết hạn 23-11-2020

download Xem các góp ý
V/v tham gia góp ý dự thảo Nghị định quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp và việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Ngày xuất bản 13-11-2020 Ngày hết hạn 17-11-2020

download Xem các góp ý
V/v góp ý dự thảo Quyết định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 03-11-2020 Ngày hết hạn 16-11-2020

download Xem các góp ý
V/v góp ý dự thảo Nghị quyết của UBTVQH và Thông tư của Bộ Nội vụ

Ngày xuất bản 28-10-2020 Ngày hết hạn 30-10-2020

download Xem các góp ý
V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thu lợi nhuận còn lại, lợi nhuận và cổ tức được chia

Ngày xuất bản 20-10-2020 Ngày hết hạn 23-10-2020

download Xem các góp ý
V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 174/2016/TT-BTC và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 20/2011/NĐ-CP

Ngày xuất bản 16-09-2020 Ngày hết hạn 18-09-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Báo cáo Kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2019 của KTNN khu vực IX

Ngày xuất bản 24-08-2020 Ngày hết hạn 26-08-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 10-08-2020 Ngày hết hạn 12-08-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh khóa XIII

Ngày xuất bản 30-07-2020 Ngày hết hạn 09-08-2020

download Xem các góp ý
Hiển thị văn bản tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 29
Đã truy cập: 69112