gop-y-van-ban-du-thao - Sở Tài chính

 

CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam

Ngày xuất bản 20-12-2021 Ngày hết hạn 30-12-2021

download Xem các góp ý
Công văn số 3552/STC-HCSN ngày 02/12/2021 của Sở Tài chính về việc góp ý dự thảo Thông tư Bộ Tài chính

Ngày xuất bản 03-12-2021 Ngày hết hạn 10-12-2021

download Xem các góp ý
Công văn 3610/STC-QLNS ngày 07/12/2021 của Sở Tài chính về việc tham gia ý kiến báo cáo, đề cương và phụ lục báo cáo quản lý nợ và giám sát rũi ro tài chính ngân sách địa phương

Ngày xuất bản 07-12-2021 Ngày hết hạn 09-12-2021

download Xem các góp ý
Công văn số 3550/STC-QLNS ngày 02/12/2021 của Sở Tài chính về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán năm 2022

Ngày xuất bản 03-12-2021 Ngày hết hạn 07-12-2021

download Xem các góp ý
Công văn số 3532/STC-HCSN ngày 01/12/2021 của Sở Tài chính về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030

Ngày xuất bản 01-12-2021 Ngày hết hạn 03-12-2021

download Xem các góp ý
Công văn số 3429/STC-HCSN ngày 24/11/2021 của Sở Tài chính về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định về quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên từ NSNN để thực hiện các Đề án đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao

Ngày xuất bản 24-11-2021 Ngày hết hạn 02-12-2021

download Xem các góp ý
Công văn số 3316/STC-QLCSDN ngày 12/11/2021 của Sở Tài chính về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (lần 2)

Ngày xuất bản 12-11-2021 Ngày hết hạn 26-11-2021

download Xem các góp ý
Công văn số 3223/STC-HCSN ngày 05/11/2021 của Sở Tài chính về việc góp ý dự thảo Thông tư quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi

Ngày xuất bản 05-11-2021 Ngày hết hạn 11-11-2021

download Xem các góp ý
Công văn số 3173/STC-QLGCSDN ngày 01/11/2021 của Sở Tài chính về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 01-11-2021 Ngày hết hạn 10-11-2021

download Xem các góp ý
Công văn số 2924/STC-TCHCSN ngày 08/10/2021 củ Sở Tài chính về việc góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định nội dung, mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 08-10-2021 Ngày hết hạn 31-10-2021

download Xem các góp ý
Hiển thị văn bản tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 596
Đã truy cập: 445415