cong-khai-tai-chinh-dau-tu - Sở Tài chính

 

Công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

Công khai danh sách chủ đầu tư có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

07-12-2021

Thực hiện Công văn 206/UBND-NCTH ngày 09 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

Công khai danh sách chủ đầu tư có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

04-11-2021

Thực hiện Công văn 206/UBND-NCTH ngày 09 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

Công khai danh sách chủ đầu tư có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

15-10-2021

Thực hiện Công văn 206/UBND-NCTH ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Theo công văn, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài chính “Định kỳ hàng tháng, tổng hợp danh sách các chủ đầu tư có dự án chậm nộp quyết toán, báo cáo UBND tỉnh. Tổ chức công bố, công khai những đơn vị tồn đọng quyết toán trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Trang Thông tin điện tử của Sở Tài chính”.

Công khai danh sách chủ đầu tư có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

26-04-2021

Thực hiện Công văn 206/UBND-NCTH ngày 09 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

Đang online: 7
Hôm nay: 682
Đã truy cập: 445501