ban-giam-doc - Sở Tài chính

 

Ban Giám đốc Sở Tài chính

Ngày 29-07-2020

+ Giám đốc: Ông Lê Phước Thái

- Lãnh đạo, chỉ đạo chung các nhiệm vụ công tác của Sở Tài chính. Chỉ đạo lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính ngân sách địa phương, tài chính đầu tư và tổ chức nhân sự cơ quan Sở Tài chính.

- Trực tiếp phụ trách Phòng Quản lý ngân sách và Phòng Tài chính đầu tư.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách nhà nước thành phố Vị Thanh

+ Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Thanh Hà

- Thường trực giúp Giám đốc Sở Tài chính điều hành công tác thường xuyên của cơ quan Sở Tài chính hoặc lãnh đạo cơ quan Sở Tài chính khi Giám đốc vắng mặt và được ủy quyền.

- Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác tài chính hành chính sự nghiệp; tài chính công.

- Trực tiếp phụ trách Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách nhà nước huyện Vị Thủy và thị xã Long Mỹ.

+ Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Kim Loan

- Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác quản lý giá, công sản và tài chính doanh nghiệp.

- Trực tiếp phụ trách Phòng Quản lý giá  - công sản và Doanh nghiệp; Trung tâm Dịch vụ tài chính công.  

- Theo dõi, chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách nhà nước huyện Phụng Hiệp và thành phố Ngã Bảy.

Đang online: 5
Hôm nay: 1722
Đã truy cập: 886140