ban-giam-doc - Sở Tài chính

 

Ban Giám đốc Sở Tài chính

Ngày 29-07-2020

1. Giám đốc Lê Phước Thái

a) Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ công tác của Sở Tài chính quy định tại Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang; Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang và các Luật chuyên ngành.

b) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:

- Công tác Quản lý ngân sách;

- Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ Sở Tài chính;

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Sở Tài chính;

- Chủ tài khoản của Sở Tài chính, công tác tài chính của cơ quan.

c) Giữ vị trí và các chức danh: Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính; Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng Sở Tài chính; Chủ tịch Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Tài chính.

d) Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý ngân sách.

đ) Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy.

2. Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà

a) Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác tài chính hành chính sự nghiệp; tài chính đầu tư; chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

b) Trực tiếp phụ trách: Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp, Phòng Tài chính đầu tư.

c) Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành.

d) Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Sở Tài chính.

3. Phó Giám đốc Nguyễn Thị Kim Loan

a) Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác quản lý giá, công sản, tài chính doanh nghiệp, dịch vụ tài chính.

b) Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý giá - công sản và doanh nghiệp, Trung tâm Dịch vụ tài chính.

c) Theo dõi, chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của huyện Vị Thủy, huyện Châu Thành A.

d) Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Sở Tài chính.

4. Phó Giám đốc Diệp Minh Tuấn

a) Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực công tác văn phòng; công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính của ngành tài chính; công tác thi đua khen thưởng; công tác thanh tra tài chính.

b) Trực tiếp phụ trách: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở Tài chính.

c) Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của Thị xã Long Mỹ, huyện Long Mỹ.

d) Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Sở Tài chính.

Đang online: 3
Hôm nay: 1562
Đã truy cập: 1188898