QLVB_Quản lý giá công sản và doanh nghiệp - Sở Tài chính

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 6 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
161/NQ-CP 29/10/2020 Nghị quyết về đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước
129/2020/NĐ-CP 27/10/2020 Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam
81/2020/TT-BTC 01/10/2020 Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
28/2020/QĐ-UBND 11/09/2020 Quyết định số 28/2020/QD-UBND ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 27/2019/QD-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
80/2020/TT-BTC 03/09/2020 Thông tư số 80/2020/TT-BTC ngày 03/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn phương thức gửi báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ quy định tại Nghị định số 88/2014/NĐ-CP ngày 26/9/2014 của Chính phủ quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm và Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán
22/2020/QĐ-TTg 10/08/2020 Quyết định về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ