Trang Thông tin điện tử Sở Tài chính - Sở Tài chính

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

Chính sách mới về bảo hiểm, lao động có hiệu lực từ tháng 2 - 2022 người lao động cần biết

{baiVietId=23769666, nguoiTaoId=3017719, tenNguoiTao=Huỳnh Quốc An, ngayTao=2022-01-24 16:24:04.0, ngaySua=null, version=2, tieuDe=Chính sách mới về bảo hiểm, lao động có hiệu lực từ tháng 2 - 2022 người lao động cần biết, maBaiViet=article_23769666, urlBaiViet=Chinh-sach-moi-ve-bao-hiem--lao-ong-co-hieu-luc-tu-thang-2---2022-nguoi-lao-ong-can-biet59681, tomtat=Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng., noiDung=

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng.

Từ tháng 2-2022, nhiều chính sách mới về bảo hiểm, lao động bắt đầu có hiệu lực người lao động cần biết để tự bảo vệ quyền lợi của mình.

Điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Đây là nội dung tại Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH ngày 31-12-2021 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Theo đó, tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được điều chỉnh theo công thức sau:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng.

Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng như sau:

Năm

Trước 1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Mức điều chỉnh

5,10

4,33

4,09

3,96

3,68

3,53

3,58

3,59

3,46

3,35

3,11

2,87

2,67

2,47

2,01

Năm

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Mức điều chỉnh

1,88

1,72

1,45

1,33

1,25

1,20

1,19

1,16

1,12

1,08

1,05

1,02

1,00

1,00

Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện tiền lương do Nhà nước quy định vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định từ ngày 1-1-2016 trở đi và tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được điều chỉnh theo quy định trên.

Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 20-2-2022; áp dụng từ ngày 1-1-2022 và thay thế Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH .

Tăng thời gian làm thêm tối đa với lao động thời vụ

Theo Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ 1-2-2022, thời gian làm việc, làm thêm tối đa của người làm công việc thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng tăng 12 giờ/tuần và 8 giờ/tháng. Cụ thể như sau:

- Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm không quá 12 giờ/ngày.

- Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm không quá 72 giờ/tuần.

- Tổng số giờ làm thêm không quá 40 giờ/tháng.

- Người sử dụng lao động quyết định lựa chọn áp dụng quy định về thời giờ làm việc, làm thêm theo tuần hoặc theo tháng, ghi vào kế hoạch thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong năm quy định tại khoản 2, Điều 8 Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH .

- Tổng số giờ làm thêm đối với mỗi người lao động không quá 300 giờ/năm.

Tăng mức hỗ trợ cho người lao động từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước

Có hiệu lực từ ngày 21/02/2022, Quyết định 40/2021/QĐ-TTg tăng mức hỗ trợ cho NLĐ đang làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước, đơn cử như:

- Trường hợp người lao động phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật đến mức không còn khả năng tiếp tục làm việc ở nước ngoài.

Mức hỗ trợ: từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng/trường hợp.

 (Hiện nay, theo Quyết định 144/2007/QĐ-TTg , mức hỗ trợ là 5.000.000 đồng/trường hợp)

- Hỗ trợ thân nhân của người lao động bị chết, mất tích trong thời gian làm việc ở nước ngoài.

Mức hỗ trợ: 40.000.000 đồng/trường hợp.

Mức trần thù lao theo hợp đồng môi giới xuất khẩu lao động

Đây là nội dung tại Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cụ thể, mức trần thù lao theo hợp đồng môi giới theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp dịch vụ với tổ chức, cá nhân trung gian nhưng không được vượt quá 0,5 tháng tiền lương theo hợp đồng của người lao động cho mỗi 12 tháng làm việc.

Trường hợp hợp đồng lao động có thời hạn làm việc từ 36 tháng trở lên thì mức trần thù lao theo hợp đồng môi giới không quá 1,5 tháng tiền lương theo hợp đồng của người lao động.

Mức trần thù lao theo hợp đồng môi giới đối với một số thị trường, ngành, nghề, công việc cụ thể được quy định tại Phụ lục X Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH, đơn cử như:

- Mọi ngành, nghề tại thị trường Nhật Bản là 0 đồng.

- Thuyền viên tàu cá xa bờ, tàu vận tải tại thị trường  Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc: 0 đồng;

- Lao động giúp việc gia đình tại thị trường Ma-lai-xi-a và Bru-nây: 0 đồng;...

Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 1-2-2022 và thay thế Thông tư 21/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10-10-2013./.

   (Nguồn: Báo Người Lao động)

Triệu Thị Quyên – Thanh tra Sở

, type=, ngayXuatBan=2022-01-24 16:23:05.0, ngayHetHan=2022-01-24 16:24:04.0, guiPhanHoi=false, ngayHienThi=null, trangThai=4, nguoiSuaId=0, tenNguoiSua=, nguonTin=, chuyenMucId=0, tacGiaId=1385019, choPhepGuiPhanHoi=0, khongBaoGioHetHan=1, isLienThong=0, emailNguoiTao=anhq.stc@haugiang.gov.vn, chuyenMucLienQuan=, baiVietGocId=0, liferayArticleId=, companyId=20101, groupId=360951, tinLienQuan=, urlAnhDaiDien=/documents/360951/1110791/trienkhaivanbanchinhsach.jpg_20220124162403.jpg/1957b983-6d34-e413-1574-ec0fea155c93, urlFile=, loaiBaiVietId=0, luotXem=11, chuyenMucs=7263468}

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

{baiVietId=23768646, nguoiTaoId=3017719, tenNguoiTao=Huỳnh Quốc An, ngayTao=2022-01-24 15:42:43.0, ngaySua=null, version=2, tieuDe=Tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, maBaiViet=article_23768646, urlBaiViet=Tang-cuong-cong-tac-quan-ly--su-dung-phao--nhat-la-trong-dip-Tet-Nguyen-an-Nham-Dan-202277871, tomtat=UBND tỉnh vừa có Công văn số 98/UBND-NC ngày 24 tháng 01 năm 2022 về việc tăng cường quản lý, sử dụng pháo trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022., noiDung=

UBND tỉnh vừa có Công văn số 98/UBND-NC ngày 24 tháng 01 năm 2022 về việc tăng cường quản lý, sử dụng pháo trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng pháo trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh). Qua đó, trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến pháo. Nhằm tiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 17/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và Công văn số 665/UBND-NC ngày 19/5/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

2. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định của Nghị định số 137/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND xã, phường, thị trấn vận động, tuyên truyền tổ chức ký cam kết với từng xã, phường, thị trấn, hộ kinh doanh, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục chủ động phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân hiểu, chấp hành tốt các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

5. Giao Giám đốc Công an tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung Công văn này; đồng thời, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh nắm, chỉ đạo./.

Quốc An - Văn phòng Sở

, type=, ngayXuatBan=2022-01-24 15:41:07.0, ngayHetHan=2022-01-24 15:42:43.0, guiPhanHoi=false, ngayHienThi=null, trangThai=4, nguoiSuaId=0, tenNguoiSua=, nguonTin=, chuyenMucId=0, tacGiaId=1222291, choPhepGuiPhanHoi=0, khongBaoGioHetHan=1, isLienThong=0, emailNguoiTao=anhq.stc@haugiang.gov.vn, chuyenMucLienQuan=, baiVietGocId=0, liferayArticleId=, companyId=20101, groupId=360951, tinLienQuan=, urlAnhDaiDien=/documents/360951/1110791/noimage.png_20220124154242.png/696e404f-1f72-f3be-ba9c-b78622e113c8, urlFile=, loaiBaiVietId=0, luotXem=2, chuyenMucs=7263468}

Chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được đăng trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị được phép hoạt động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

{baiVietId=23459335, nguoiTaoId=3017719, tenNguoiTao=Huỳnh Quốc An, ngayTao=2022-01-19 14:32:20.0, ngaySua=null, version=2, tieuDe=Chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được đăng trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị được phép hoạt động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, maBaiViet=article_23459335, urlBaiViet=Che-o-nhuan-but--thu-lao-oi-voi-cac-tac-pham-uoc-ang-tren-Cong-thong-tin-ien-tu--Trang-thong-tin-ien-tu-cua-cac-co-quan--on-vi-uoc-phep-hoat-ong-tren-ia-ban-tinh-Hau-Giang29047, tomtat=Ngày 14/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND: Quy định về chế độ nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm; thù lao cho người tham gia thực hiện các công việc liên quan đến tác phẩm, người sưu tầm tài liệu, cung cấp thông tin phục vụ cho việc sáng tạo tác phẩm được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị được phép hoạt động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang:, noiDung=

Ngày 14/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND: Quy định về chế độ nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm; thù lao cho người tham gia thực hiện các công việc liên quan đến tác phẩm, người sưu tầm tài liệu, cung cấp thông tin phục vụ cho việc sáng tạo tác phẩm được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị được phép hoạt động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang:

  1. Quy định về khung nhuận bút

Khung nhuận bút cho tác phẩm được sử dụng đăng trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị được phép hoạt động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được quy định như sau:

Nhóm

Thể loại

Đơn vị tính

Hệ số tối đa

1

Tin

Trả lời bạn đọc

Tin

02

2

Tranh

Banner

Tranh

Banner

01

02

3

Ảnh

Ảnh

01

4

Chính luận

Bài

02

5

Phóng sự

Ký (một kỳ)

Bài phỏng vấn

Bài

02

6

Sáng tác văn học

Bài

02

7

Nghiên cứu

Bài

02

8

Media

Chương trình

06

b) Quy định về chi trả nhuận bút

1. Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút được quy định bằng 10% mức tiền lương cơ sở áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo quy định hiện hành.

2. Nhuận bút được tính như sau:

Nhuận bút = Mức hệ số nhuận bút x Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút.

3. Quy định khác

a) Tác giả của tác phẩm dành cho thiếu nhi, dân tộc thiểu số hưởng thêm    5 - 10% nhuận bút của tác phẩm đó nhằm khuyến khích sáng tạo.

b) Tác giả bản dịch từ tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc thiểu số sang tiếng Việt hoặc ngược lại hưởng từ 15 - 30% nhuận bút của tác phẩm cùng thể loại tương ứng bằng tiếng Việt.

c) Tác giả là người Việt Nam trực tiếp sáng tạo tác phẩm bằng tiếng nước ngoài, người Kinh trực tiếp sáng tạo tác phẩm bằng tiếng dân tộc thiểu số, người dân tộc thiểu số trực tiếp sáng tạo tác phẩm bằng tiếng của dân tộc thiểu số khác hưởng thêm 20 - 30% nhuận bút của tác phẩm đó nhằm khuyến khích sáng tạo.

d) Tác giả của tác phẩm thực hiện trong điều kiện khó khăn, nguy hiểm được hưởng thêm 50% nhuận bút của tác phẩm đó nhằm khuyến khích sáng tạo.

c) Quy định về chi trả thù lao

1. Thù lao cho người sưu tầm, cung cấp tác phẩm được tính bằng 3% nhuận bút trong khung quy định tại Điều 6 quy định này.

2. Đối với nhóm những người làm các công việc liên quan để hoàn thiện một tác phẩm như: Biên tập, xuất bản, quản trị, duyệt tác phẩm và những người trực tiếp liên quan thì được hưởng tổng thù lao tối đa 20% định mức trong khung quy định tại Điều 6 quy định này. Tỷ lệ phân chia cụ thể do thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc Trưởng Ban biên tập quyết định dựa trên chất lượng, mức độ đóng góp hoàn thiện tác phẩm được sử dụng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

d) Nguồn kinh phí

(1). Đối với Cổng thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang

- Nguồn kinh phí chi trả nhuận bút, thù lao được Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang cấp và được bố trí trong nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

- Hàng năm căn cứ số thực chi của năm trước và kế hoạch hoạt động của năm sau, Ban Biên tập lập dự toán kinh phí chi trả nhuận bút, thù lao cho năm tiếp theo để tổng hợp vào dự toán chi khoản kinh phí chi trả nhuận bút, thù lao trình cấp có thẩm quyền.

- Việc lập dự toán quản lý và quyết toán chi trả nhuận bút, thù lao thực hiện theo quy định hiện hành.

(2). Đối với Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn kinh phí chi trả nhuận bút, thù lao do thủ trưởng cơ quan, đơn vị tự cân đối, chi trả từ kinh phí hoạt động thường xuyên, nguồn thu hoạt động sự nghiệp và các nguồn hợp pháp khác (nếu có) của cơ quan, đơn vị.

Hồng Nhung - Phòng TCHCSN

, type=, ngayXuatBan=2022-01-19 14:30:51.0, ngayHetHan=2022-01-19 14:32:20.0, guiPhanHoi=false, ngayHienThi=null, trangThai=4, nguoiSuaId=0, tenNguoiSua=, nguonTin=, chuyenMucId=0, tacGiaId=1385014, choPhepGuiPhanHoi=0, khongBaoGioHetHan=1, isLienThong=0, emailNguoiTao=anhq.stc@haugiang.gov.vn, chuyenMucLienQuan=, baiVietGocId=0, liferayArticleId=, companyId=20101, groupId=360951, tinLienQuan=, urlAnhDaiDien=/documents/360951/1110791/trienkhaivanbanchinhsach.jpg_20220119143220.jpg/fc8272db-19d1-39b9-4b31-f911d8b06026, urlFile=, loaiBaiVietId=0, luotXem=3, chuyenMucs=7263468}

Mức hỗ trợ, trợ cấp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mức chi chúc thọ, mừng thọ năm 2022.

{baiVietId=23121911, nguoiTaoId=3017719, tenNguoiTao=Huỳnh Quốc An, ngayTao=2022-01-14 16:54:36.0, ngaySua=2022-01-14 16:54:36.0, version=2, tieuDe=Mức hỗ trợ, trợ cấp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mức chi chúc thọ, mừng thọ năm 2022., maBaiViet=article_23121911, urlBaiViet=Muc-ho-tro--tro-cap-Tet-Nguyen-an-Nham-Dan-va-muc-chi-chuc-tho--mung-tho-nam-2022-48629, tomtat=Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành cùng chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần, đặc biệt là các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội… Ngày 10 tháng 01 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Công văn số 20/UBND-NCTH về mức hỗ trợ, trợ cấp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mức chi chúc thọ, mừng thọ năm 2022. Cụ thể như sau:, noiDung=

Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành cùng chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần, đặc biệt là các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội… Ngày 10 tháng 01 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Công văn số 20/UBND-NCTH về mức hỗ trợ, trợ cấp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mức chi chúc thọ, mừng thọ năm 2022. Cụ thể như sau:

I. Chi trợ cấp tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 đối với các đối tượng người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội:

1. Đối với đối tượng thuộc diện nhận quà của Trung ương, địa phương hỗ trợ thêm

1.1. Mức hỗ trợ thêm 200.000 đồng/người

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

- Người hoạt động cách mạng từ ngày ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

- Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng

- Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

1.2. Mức hỗ trợ thêm 300.000 đồng/người

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động.

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

- Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

- Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

- Đại diện thân nhân của liệt sĩ.

- Người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định).

2. Mức trợ cấp 500.000 đồng/người

2.1. Đối tượng là thân nhân người có công với cách mạng và một nhóm đối tượng chính sách khác (theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ):

- Người thờ cúng: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945, Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến (từ trần).

- Người thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng (từ trần).

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 21% hưởng trợ cấp 01 lần (còn sống).

- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

- Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng còn lại (chưa được nhận quà của Chủ tịch nước) và vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

- Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến đã được hưởng trợ cấp 01 lần (còn sống).

- Quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng trợ cấp hằng tháng (theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg).

- Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ đang hưởng trợ cấp hằng tháng (theo Quyết định số 53/2008/ QĐ-TTg).

- Người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng (theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg).

2.2. Đối tượng bảo trợ xã hội: Đối tượng bảo trợ xã hội được nhận trợ cấp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 là đối tượng bảo trợ xã hội được nhận trợ cấp xã hội hằng tháng trong tháng 12/2021. Không bao gồm hộ gia đình, cá nhân nhận kinh phí chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội.

Trường hợp đối tượng bảo trợ xã hội đã nhận trợ cấp hằng tháng đến tháng 12/2021, tuy nhiên đến thời điểm chi trả trợ cấp quà tết mà đối tượng bảo trợ xã hội đã từ trần thì không chi hỗ trợ.

2.3. Đối tượng hộ nghèo: (số hộ nghèo đầu năm 2022, không bao gồm hộ nghèo bỏ địa phương và hộ cô đơn chết).

2.4. Cán bộ hưu trí và đối tượng đang nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng (BHXH quản lý).

* Một số lưu ý:

- Đối với các đối tượng tại khoản 1 và điểm 2.1 khoản 2:

+ Trường hợp một người được xác nhận là hai đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng cả 02 mức quà của tỉnh thì chỉ được nhận 01 suất quà, trừ trường hợp sau:

Người thờ cúng: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945, Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến (từ trần), Bà mẹ Việt Nam anh hùng (từ trần) nhận quà của tỉnh tại điểm 2.1 khoản 2, đồng thời đối tượng này cũng là người có công thuộc nhóm đối tượng còn lại được nhận quà của tỉnh cùng tại điểm 2.1 khoản 2 nêu trên thì được nhận thêm 01 suất quà của tỉnh.

+ Trường hợp đối tượng thuộc diện được nhận quà của Chủ tịch nước và được địa phương hỗ trợ thêm tại khoản 1 thì không thuộc diện nhận quà của tỉnh, trừ trường hợp sau:

Đại diện thân nhân liệt sĩ và Người thờ cúng liệt sĩ (thuộc diện nhận quà của Chủ tịch nước và được địa phương hỗ trợ thêm) đồng thời đối tượng này cũng là người có công thuộc nhóm đối tượng được nhận quà của tỉnh tại điểm 2.1 khoản 2, thì ngoài suất quà tặng của Chủ tịch nước và được địa phương hỗ trợ thêm đã nhận, được nhận thêm 01 suất quà của tỉnh.  

- Trường hợp hộ nghèo có thành viên của hộ đang hưởng trợ cấp người có công hằng tháng và trợ cấp xã hội hằng tháng, thì được hưởng đồng thời 03 suất trợ cấp (suất cho hộ nghèo, suất cho thành viên đang hưởng trợ cấp người có công hằng tháng và suất cho thành viên đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng)....

II. Chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi theo quy định tại Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ Tài chính: Ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi với mức chi là 300.000 đồng/người.

    Phòng TC-HCSN

, type=, ngayXuatBan=2022-01-13 16:33:37.0, ngayHetHan=2022-01-14 16:54:36.0, guiPhanHoi=false, ngayHienThi=null, trangThai=4, nguoiSuaId=3017719, tenNguoiSua=, nguonTin=, chuyenMucId=0, tacGiaId=1385014, choPhepGuiPhanHoi=0, khongBaoGioHetHan=1, isLienThong=0, emailNguoiTao=anhq.stc@haugiang.gov.vn, chuyenMucLienQuan=, baiVietGocId=0, liferayArticleId=, companyId=20101, groupId=360951, tinLienQuan=, urlAnhDaiDien=/documents/360951/1110791/trienkhaivanbanchinhsach.jpg_20220113163535.jpg/5981ed61-303b-3c51-2a0b-7ab71f9bc154, urlFile=, loaiBaiVietId=0, luotXem=24, chuyenMucs=7263468}

Văn bản mới

Đang online: 5
Hôm nay: 747
Đã truy cập: 445566