Trang Thông tin điện tử Sở Tài chính - Sở Tài chính

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

Nâng cao hiệu quả quản trị tại các doanh nghiệp nhà nước

{baiVietId=45569416, nguoiTaoId=3017719, tenNguoiTao=Huỳnh Quốc An, ngayTao=2022-10-05 14:04:26.0, ngaySua=null, version=2, tieuDe=Nâng cao hiệu quả quản trị tại các doanh nghiệp nhà nước, maBaiViet=article_45569416, urlBaiViet=Nang-cao-hieu-qua-quan-tri-tai-cac-doanh-nghiep-nha-nuoc01633, tomtat=Đó là chủ đề của Hội thảo khoa học được Viện Chiến lược và Chính sách tài chính phối hợp với Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) tổ chức vào chiều ngày 29/9, tại Hà Nội. Tham dự Hội thảo có gầna 150 đại biểu là các chuyên gia, nhà quản lý đại diện các đơn vị thuộc các bộ, ngành (Ban Kinh tế Trung ương, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia…); Ngân hàng Phát triển châu Á; các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên đến từ các viện nghiên cứu, các trường đại học; đại diện một số hiệp hội, tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp., noiDung=

Đó là chủ đề của Hội thảo khoa học được Viện Chiến lược và Chính sách tài chính phối hợp với Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) tổ chức vào chiều ngày 29/9, tại Hà Nội. Tham dự Hội thảo có gầna 150 đại biểu là các chuyên gia, nhà quản lý đại diện các đơn vị thuộc các bộ, ngành (Ban Kinh tế Trung ương, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia…); Ngân hàng Phát triển châu Á; các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên đến từ các viện nghiên cứu, các trường đại học; đại diện một số hiệp hội, tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp.

https://mof.gov.vn/acms/ckfinder/nguyenhuutho/images/A%20Quynh-chinh.JPG

TS. Nguyễn Như Quỳnh - Viện trưởng Viện CLTC phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc, TS. Nguyễn Như Quỳnh - Viện trưởng Viện CL&CSTC cho biết, với quan điểm coi kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, dành nhiều nguồn lực, xây dựng, ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phát triển. Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN đã đưa ra quan điểm chỉ đạo: “DNNN là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội”. Bên cạnh đó, tại Hội nghị toàn quốc với DNNN ngày 24/3/2022 về chủ đề “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm huy động nguồn lực của DNNN trong phát triển kinh tế - xã hội”, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, DNNN phải đóng vai trò tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ và thể hiện vai trò dẫn dắt nền kinh tế, góp phần xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên.

Đánh giá về vai trò của DNNN, ông Đặng Quyết Tiến - Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp Bộ Tài chính (Cục TCDN) cho biết, hiện nay, khu vực DNNN đã đóng góp hơn 29% GDP cả nước, thu hút khoảng 0,7 triệu lao động (chiếm khoảng 7,3% lao động của toàn bộ khu vực doanh nghiệp), thể hiện được vai trò chủ đạo trên một số ngành, lĩnh vực và tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách nhà nước. Đồng thời, góp phần thực hiện tiến trình cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Hoạt động của các DNNN, đặc biệt là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty có ảnh hưởng lớn đến phát triển một số ngành, lĩnh vực của nền kinh tế.

Tuy nhiên, theo ông Đặng Quyết Tiến, bên cạnh những kết quả đạt được, hiệu quả sản xuất - kinh doanh của khối DNNN vẫn chưa đạt như kỳ vọng, chưa tương xứng với nguồn lực nắm giữ. Một trong những nguyên nhân của tình trạng trên là do cơ chế quản trị DNNN chậm được đổi mới, kém hiệu quả, chưa phù hợp với các thông lệ, chuẩn mực quốc tế... Để góp phần vào việc hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động của DNNN, đặc biệt là nâng cao hiệu quả quản trị tại các DNNN, Hội thảo sẽ là diễn đàn để các nhà quản lý, các chuyên gia, các nhà khoa học trao đổi, thảo luận nhằm nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị DNNN.

https://mof.gov.vn/acms/ckfinder/nguyenhuutho/images/A%20Tien%20chinh.JPG

Ông Đặng Quyết Tiến - Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp
 phát biểu đề dẫn Hội thảo

Tại Hội thảo, đại diện Cục TCDN đã khái quát về quản trị công ty trong DNNN, cơ sở pháp lý về quản trị công ty trong DNNN. Bên cạnh đó, diễn giả cũng chỉ ra một số vướng mắc về cơ sở pháp lý về quản trị công ty trong DNNN như: Chưa tách bạch chức năng quản lý nhà nước và chức năng đại diện chủ sở hữu; chủ sở hữu nhà nước can thiệp vào hoạt động của doanh nghiệp; về tiêu chuẩn bổ nhiệm người quản lý doanh nghiệp; về lương, thưởng người quản lý doanh nghiệp. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị công ty tại DNNN với các chính sách về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp; quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Trong khi đó, từ việc đi sâu phân tích cơ chế kiểm tra giám sát nhằm đảm bảo hiệu quả DNNN, ông Nguyễn Hồng Long - Phó Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp của Chính phủ đã nhận diện những vướng mắc hiện nay của doanh nghiệp như: Có nhiều tầng lớp kiểm tra, giám sát sẽ gây khó khăn cho điều hành đơn vị; giữa đại diện chủ sở hữu và điều hành còn chưa rõ ràng…

Ông Phạm Đức Trung - Trưởng ban Nghiên cứu cải cách và Phát triển doanh nghiệp, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đưa ra thông lệ quốc tế về quản trị DNNN với 8 công cụ và 7 nguyên tắc. Từ việc phân tích thực trạng quản trị DNNN tại Việt Nam, ông Trung đã đưa ra một số kiến nghị về việc nâng cao quyền tự chủ của DNNN; giám sát; nâng cao chất lượng giám sát bằng hệ thống thông tin DNNN; công bố thông tin theo thông lệ quốc tế; hội đồng thành viên; bộ máy điều hành.

Đặc biệt, những hướng dẫn của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) về quản trị công ty trong DNNN đã được TS. Lê Quang Thuận - Trưởng ban Chính sách tài chính doanh nghiệp (Viện CLTC) trình bày với 7 điểm nổi bật: Nhà nước xác định lý do sở hữu DNNN; Nhà nước thực hiện vai trò chủ sở hữu; khuôn khổ thể chế, pháp luật phải đảm bảo sân chơi bình đẳng và cạnh tranh công bằng trên thị trường khi DNNN thực hiện hoạt động kinh doanh; đối xử công bằng giữa các cổ đông; các bên lợi ích liên quan và trách nhiệm xã hội của DNNN; công bố thông tin và tính minh bạch của DNNN; trách nhiệm của Hội đồng quản trị. Thông qua những hướng dẫn của OECD, Việt Nam có thể học hỏi một số kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả về quản trị công ty trong DNNN. Theo đó, Việt Nam cần đảm bảo quyền tự chủ, tự chiệu trách nhiệm và tính độc lập của Hội đồng quản trị trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; nâng cao trách nhiệm, sự chuyên nghiệp, hiệu quả và tính năng động trong thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước; minh bạch hóa mục tiêu đầu tư kinh doanh của chủ sở hữu nhà nước và mục tiêu hoạt động của từng DNNN; đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư và các bên liên quan; minh bạch hóa những hoạt động và kết quả kinh doanh của DNNN.

Về phía doanh nghiệp, ông Nguyễn Thanh Đạm - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam mong muốn DNNN được áp dụng cơ chế tự quyết dễ hơn như doanh nghiệp tư nhân hay doanh nghiệp cổ phần để đảm bảo khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp; xem xét lại cơ chế trích quỹ rủi ro. Bên cạnh đó, hiện nay DNNN vẫn còn sự giám sát ở nhiều tầng, nhiều nấc. Đặc biệt, để quản trị tốt thì áp dụng công nghệ thông tin đóng vai trò trọng yếu.

https://mof.gov.vn/acms/ckfinder/nguyenhuutho/images/Toan%20canh%20chinh.JPG

Toàn cảnh Hội thảo

Các đại biểu tại Hội thảo đã có nhiều ý kiến xoay quanh 5 nhóm nội dung chính: (i) Khuôn khổ pháp lý hiện hành về quản trị DNNN, cơ chế kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo hiệu quả quản trị DNNN; (ii) Các nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về quản trị DNNN; (iii) Thực trạng quản trị tại các DNNN; (iv) Những hạn chế, vướng mắc cần sửa đổi, hoàn thiện; (v) Các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp đối với DNNN.

Tiếp thu ý kiến từ các đại biểu tham dự Hội thảo, ông Đặng Quyết Tiến cho biết, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện bộ cẩm nang, bộ công cụ đào tạo về quản trị công ty tại các DNNN, trong đó phân định rõ trách nhiệm của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị; có quy trình để quản trị minh bạch; tăng cường hơn về công tác kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, cũng tiếp tục hoàn thiện thể chế. Đặc biệt, vấn đề công nghệ áp dụng trong quản trị DNNN cần được được chú trọng hơn do công nghệ đi trước sẽ quản trị được rủi ro và phòng ngừa được sai sót.

Tác giả: Nguyệt Minh

https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn/pages_r/l/tin-bo-tai-chinh?dDocName=MOFUCM246063

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Châu Thành A (ST)

, type=, ngayXuatBan=2022-10-05 14:03:33.0, ngayHetHan=null, guiPhanHoi=false, ngayHienThi=null, trangThai=4, nguoiSuaId=0, tenNguoiSua=, nguonTin=, chuyenMucId=0, tacGiaId=1385957, choPhepGuiPhanHoi=0, khongBaoGioHetHan=1, isLienThong=0, emailNguoiTao=anhq.stc@haugiang.gov.vn, chuyenMucLienQuan=, baiVietGocId=0, liferayArticleId=, companyId=20101, groupId=360951, tinLienQuan=, urlAnhDaiDien=/documents/360951/1110791/htkh.jpg_20221005140426.jpg/eafa1346-a852-3dad-3bd4-dd3f0ba1f586, urlFile=, loaiBaiVietId=0, luotXem=12, chuyenMucs=7263468}

Gỡ vướng chính sách, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa

{baiVietId=45569315, nguoiTaoId=3017719, tenNguoiTao=Huỳnh Quốc An, ngayTao=2022-10-05 14:02:49.0, ngaySua=null, version=2, tieuDe=Gỡ vướng chính sách, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, maBaiViet=article_45569315, urlBaiViet=Go-vuong-chinh-sach--ay-nhanh-tien-o-co-phan-hoa76638, tomtat=Hiện nay Bộ Tài chính đang rà soát, xây dựng báo cáo để trình cấp có thẩm quyền về việc sửa đổi một số Nghị định liên quan đến cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước như: Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018, Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020., noiDung=

Hiện nay Bộ Tài chính đang rà soát, xây dựng báo cáo để trình cấp có thẩm quyền về việc sửa đổi một số Nghị định liên quan đến cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước như: Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018, Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020.

Trong giai đoạn vừa qua, cơ chế chính sách về cổ phần hóa, thoái vốn luôn được Chính phủ quan tâm, chỉ đạo, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện theo hướng đảm bảo chặt chẽ hơn, công khai minh bạch theo nguyên tắc thị trường, tối đa hóa lợi ích của Nhà nước, hạn chế thất thoát vốn, tài sản nhà nước trong quá trình cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, tháo gỡ được các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Kể từ năm 2017 đến nay, Chính phủ đã ban hành các Nghị định số 91/2015/NĐ-CP, Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP, Nghị định số 140/2020/NĐ-CP quy định chi tiết trình tự, thủ tục, các nguyên tắc cũng như quyền, trách nhiệm của các cơ quan liên quan, doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn.

Tuy nhiên có một số ý kiến nhận định hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về cổ phần hóa, thoái vốn mặc dù đã được sửa đổi, bổ sung nhưng vẫn chưa đáp ứng được kịp thời yêu cầu của thực tiễn.

https://mof.gov.vn/acms/ckfinder/tranthihai/images/Anh%20minh%20hoa(1).jpg

Ảnh minh họa: GH

Để kịp thời khắc phục vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp nhà nước, trong đó cổ phần hóa, thoái vốn, hiện nay Bộ Tài chính đang rà soát, xây dựng báo cáo để trình cấp có thẩm quyền về việc sửa đổi các Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017, số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015, số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018, số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 trong năm 2022.

Trong đó tập trung vào việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách về cổ phần hóa, thoái vốn như: Tách quá trình sắp xếp, xử lý nhà đất ra khỏi quá trình cổ phần hóa; Việc tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, xác định giá trị doanh nghiệp; Quy định phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa;

Hoàn thiện quy định về phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp gắn với việc bổ sung vốn điều lệ từ nguồn cổ tức, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp; Hoàn thiện các quy định về điều chỉnh vốn điều lệ tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Các vấn đề về kỹ thuật khác như: Sửa đổi quy định về việc xác định giá trị văn hóa lịch sử trong giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn, trách nhiệm của Ban chỉ đạo cổ phần hóa…

Sẽ tách quá trình sắp xếp, xử lý nhà đất ra khỏi quá trình cổ phần hóa

Đối với nội dung tách quá trình sắp xếp, xử lý nhà đất ra khỏi quá trình cổ phần hóa, theo quy định của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, Nghị định số 140/2020/NĐ-CP, căn cứ phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, phương án sử dụng đất theo quy định đối với các công ty nông, lâm nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước phải lập phương án sử dụng đất để báo cáo Cơ quan đại diện chủ sở hữu gửi lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước khi quyết định phê duyệt phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa.

Tuy nhiên, việc phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý nhà đất thời gian qua rất chậm. Nguyên nhân do nguồn gốc hình thành và việc sử dụng nhà, đất của các doanh nghiệp nhà nước phức tạp; công tác quản lý nhà, đất chưa chặt chẽ. Bên cạnh đó, nguyên nhân chính là do có cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ về yêu cầu của công tác thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất là công việc thường xuyên, liên tục theo quy định của pháp luật đất đai, pháp luật quản lý tài sản công, không phải chỉ diễn ra khi thực hiện cổ phần hóa, chỉ phục vụ cho công tác chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Đó là lý do Bộ Tài chính đang nghiên cứu sửa đổi quy định theo hướng tách quá trình sắp xếp, xử lý nhà đất ra khỏi quá trình cổ phần hóa, bỏ quy định về điều kiện cổ phần hóa là doanh nghiệp cổ phần hóa phải có phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Gỡ vướng tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa

Về vướng mắc tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi quy định theo hướng chỉ xác định giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa đối với diện tích đất được giao hoặc đất đã trúng đấu giá để thực hiện kinh doanh bất động sản của các doanh nghiệp nhà nước có ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản và một số trường hợp đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Giá đất để xác định giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa là giá đất cụ thể tại vị trí doanh nghiệp có diện tích đất được giao do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi doanh nghiệp có diện tích đất được giao) quyết định theo quy định tại khoản 3 và điểm d khoản 4 Điều 114 của Luật Đất đai.

Đối với doanh nghiệp nhà nước còn lại: Khi cổ phần hóa thực hiện chuyển sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm và không tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp.

Công ty cổ phần phải cam kết thực hiện quản lý và sử dụng đất theo đúng mục đích, đúng phương án sử dụng của toàn bộ diện tích đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp doanh nghiệp muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì thực hiện trả lại đất để tham gia đấu giá chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng đất  thay đổi (nếu có) phải thu hồi đất thì Nhà nước thực hiện bồi thường cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai. Doanh nghiệp lập phương án sử dụng đất theo hiện trạng trình cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt, công bố công khai đầy đủ thông tin về đất và nội dung nêu trên khi khi bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO).

Ngoài ra, bổ sung trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong việc kiểm tra, giám sát mục đích sử dụng đất sau cổ phần hóa theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 và Nghị quyết số 62/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội.

Sửa đổi phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa

Về quy định phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, Nghị định số 140/2020/NĐ-CP quy định Tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp lựa chọn phương pháp tài sản và tối thiểu một phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật giá và thẩm định giá và giá trị vốn nhà nước tại doanh nghiệp được xác định và công bố không được thấp hơn giá trị doanh nghiệp và giá trị vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo phương pháp tài sản quy định theo pháp luật về cổ phần hóa.

Về nội dung này, Bộ Tài chính đang rà soát, hiệu chỉnh lại theo hướng tổ chức tư vấn được lựa chọn các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp, trong đó có phương pháp tài sản và tối thiểu một phương pháp khác theo quy định của pháp luật giá và thẩm định giá để trình cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định. Giá trị doanh nghiệp và giá trị vốn nhà nước tại doanh nghiệp được xác định và công bố không được thấp hơn giá trị doanh nghiệp và giá trị vốn nhà nước tại doanh nghiệp được xác định theo phương pháp tài sản theo quy định của pháp luật thẩm định giá và Nghị định này. Tổ chức tư vấn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về thẩm định giá.

Riêng đối với một số vấn đề đã được pháp luật hiện hành quy định cụ thể, khác với quy định tại Thông tư số 28/2021/TT-BTC, thì Nghị định cần tiếp tục hướng dẫn như giá trị quyền sử dụng đất khi xác định giá trị doanh nghiệp là giá đất cụ thể tại vị trí doanh nghiệp có diện tích đất được giao do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi doanh nghiệp có diện tích đất được giao) quyết định theo quy định tại khoản 3 và điểm d khoản 4 Điều 114 của Luật Đất đai.

Tác giả: Thu Trang

https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn/pages_r/l/tin-bo-tai-chinh?dDocName=MOFUCM246060

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Châu Thành A (ST)

, type=, ngayXuatBan=2022-10-05 14:01:42.0, ngayHetHan=null, guiPhanHoi=false, ngayHienThi=null, trangThai=4, nguoiSuaId=0, tenNguoiSua=, nguonTin=, chuyenMucId=0, tacGiaId=1385957, choPhepGuiPhanHoi=0, khongBaoGioHetHan=1, isLienThong=0, emailNguoiTao=anhq.stc@haugiang.gov.vn, chuyenMucLienQuan=, baiVietGocId=0, liferayArticleId=, companyId=20101, groupId=360951, tinLienQuan=, urlAnhDaiDien=/documents/360951/1110791/mh.jpg_20221005140249.jpg/8bd14bee-1b55-3a1e-68f5-b73bd49008ec, urlFile=, loaiBaiVietId=0, luotXem=14, chuyenMucs=7263468}

Ngành Tài chính phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ những tháng cuối năm

{baiVietId=45568807, nguoiTaoId=3017719, tenNguoiTao=Huỳnh Quốc An, ngayTao=2022-10-05 13:58:03.0, ngaySua=null, version=2, tieuDe=Ngành Tài chính phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ những tháng cuối năm, maBaiViet=article_45568807, urlBaiViet=Nganh-Tai-chinh-phan-au-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-nhung-thang-cuoi-nam98754, tomtat=Chiều ngày 4/10/2022, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện công tác tháng 9, quý III/2022 và kế hoạch triển khai chương trình công tác tháng 10, quý IV/2022. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì hội nghị., noiDung=

Chiều ngày 4/10/2022, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện công tác tháng 9, quý III/2022 và kế hoạch triển khai chương trình công tác tháng 10, quý IV/2022. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu trụ sở Bộ Tài chính có Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng và đại diện lãnh đạo các vụ, cục trực thuộc Bộ Tài chính. Tại điểm cầu các Tổng cục, có đại diện lãnh đạo các Tổng cục và các vụ, cục chức năng thuộc Tổng cục.

Các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách

Báo cáo tại Hội nghị, ông Đặng Ngọc Minh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, tính đến ngày 4/10/2022, tình hình thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 9 do cơ quan thuế quản lý đạt 79.402 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng ngành Thuế thu đạt 1.104.000 tỷ đồng, bằng 94% dự toán và bằng 121,7% so với cùng kỳ năm 2021.  

Cùng với việc triển khai tốt công tác thu, công tác chống thất thu, thu hồi nợ đọng cũng đạt kết quả khả quan, nhờ đó trong 9 tháng, toàn ngành Thuế đã thu đạt 25.600 tỷ đồng; công tác thanh tra, kiểm tra thu đạt 10.321 tỷ đồng. 

Về triển khai các giải pháp đối với quản lý thuế thương mại điện tử, Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh cho biết, thời gian qua, được sự quan tâm của Chính phủ và Bộ Tài chính, ngành Thuế đã đạt được nhiều kết quả khả quan. 

Cổng thông tin điện tử để thực hiện kê khai cho nhà cung cấp nước ngoài đã và đang phát huy hiệu quả. Đến nay đã có 36 nhà cung cấp nước ngoài công bố cơ sở kinh doanh cố định tại Việt Nam và đã đăng ký nộp thuế trên Cổng Thông tin điện tử này. Số thuế thu từ các nhà cung cấp nước ngoài theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và Luật Quản lý thuế mới đã đạt 1.200 tỷ đồng, tăng 700 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chỉ đạo Hội nghị giao ban.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chỉ đạo Hội nghị giao ban.

Bên cạnh đó, Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh nhấn mạnh, trong những tháng cuối năm, ngành Thuế sẽ tiếp tục tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: quyết liệt các biện pháp tăng cường quản lý thuế thương mại điện tử; tập trung đầu tư xây dựng Cổng thông tin tiếp nhận thông tin từ các sàn thương mại điện tử theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính; tiếp tục đầu tư tiếp nhận xây dựng cơ sở hạ tầng hệ thống hoá đơn điện tử theo kế hoạch; triển khai giải pháp tăng cường sử dụng hoá đơn điện tử của người dân thông qua biện pháp như quay xổ số hoá đơn may mắn, thực hiện hoá đơn điện tử máy tính tiền…

Tại điểm cầu Tổng cục Hải quan, ông Nguyễn Văn Cẩn - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho biết, nhờ hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng tích cực và chống thất thu qua công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, do đó đến thời điểm này, ngành Hải quan đã hoàn thành 93% nhiệm vụ thu ngân sách và tiếp tục phấn đấu thu ngân sách đạt 420 nghìn tỷ đồng năm 2022. Đồng thời, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn nhấn mạnh, qua theo dõi kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là lượng hàng hóa của các doanh nghiệp lớn thì trong năm nay khả quan có thể thu vượt mục tiêu.

Báo cáo tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn cho hay, trong quý III/2022, toàn ngành Hải quan đã điều tra, xác minh, kiểm tra, xử lý hơn 4.700 vụ vi phạm pháp luật hải quan, khởi tố và kiến nghị khởi tố 44 vụ án tập trung vào nhóm đối tượng buôn lậu hàng cấm, trong đó có ma túy được các đối tượng lợi dụng vận chuyển qua đường hàng không, đường bộ, đường biển, chuyển phát nhanh để gửi hàng. Qua đó, cơ quan Hải quan chủ trì đã bắt giữ nhiều vụ vi phạm pháp luật buôn bán hàng cấm, phối hợp với lực lượng công an truy tìm đối tượng trên diện rộng...

Báo cáo tại Hội nghị, ông Trần Quân - Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam (KBNN) cho biết, tính đến hết tháng 9/2022, KBNN phát hành được 114.782 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, đạt 28,7% kế hoạch, kỳ hạn phát hành bình quân là 13,72 năm, lãi suất phát hành là 2,63%/năm. Tổng Giám đốc KBNN thông tin thêm, trong bối cảnh thu ngân sách đạt khá, tỷ lệ giải ngân đầu tư công còn thấp, KBNN sẽ phối hợp với Vụ Ngân sách nhà nước để tính toán và báo cáo Bộ Tài chính kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ nhằm đảm bảo công tác chi cho ngân sách nhà nước.

Báo cáo về tình hình ngành Dự trữ 9 tháng, ông Đỗ việt Đức - Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) cho biết, vừa qua, Tổng cục đã lãnh đạo, chỉ đạo các Cục DTNN khu vực thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Trong đó, kế hoạch nhập gạo năm 2022 đã thực hiện đạt 114.000 nghìn tấn gạo trên tổng số 220.000 nghìn tấn gạo. Cùng với đó, Tổng cục đã kịp thời chỉ đạo các Cục DTNN khu vực nắm bắt thông tin diễn biến của cơn bão Noru, nhanh chóng đề ra các biện pháp phòng, chống đảm bảo an toàn về người, tài sản, kho và hàng dự trữ quốc gia. Tổng cục trưởng Đỗ Đức Việt cho biết, về cơ bản, người, tài sản, kho và hàng dự trữ quốc gia tại Cục DTNN các khu vực được đảm bảo an toàn.

Tại Hội nghị giao ban, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính đã báo cáo tình hình thực hiện công tác trong tháng 9 và kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10, hướng tới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong các tháng tiếp theo và trong năm 2022.

Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu tại Hội nghị giao ban, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện quyết liệt một số nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, bao gồm: rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách, đặc biệt là chính sách thuế, trong đó, Tổng cục Thuế phối hợp chặt chẽ với Vụ Chính sách Thuế rà soát các chính sách thuế; đẩy mạnh công tác hoàn thuế; đôn đốc các địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN; rà soát các nội dung chi...

Chỉ đạo, kết luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đánh giá cao những nỗ lực để đạt được các kết quả tốt trong thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2022 của các đơn vị toàn ngành Tài chính; đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị trong tháng tới trên tinh thần tiếp tục triển khai nghiêm túc, đồng bộ các công việc của Bộ, Ngành trong những tháng cuối năm 2022.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ quan trọng trong tháng 10 là công tác chuẩn bị cho Kỳ họp Quốc hội với rất nhiều nội dung liên quan đến Bộ Tài chính. Do đó, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Văn phòng Bộ chủ động rà soát các công việc cần thiết, sát sao trong vấn đề trả lời kịp thời các kiến nghị cử tri gửi đến trước Kỳ họp Quốc hội; các đề án chuẩn bị đầy đủ để trình trước Quốc hội...